شرکت کشاورزی بهروان قهستان

شرکت حدید سنگ پویا 

شرکت فدک قدر قهستان