حوزه ریاست دانشگاه بیرجند

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی بیرجند

معاونت اداری و مالی دانشگاه بیرجند

معاونت دانشجویی دانشگاه بیرجند

معاونت فرهنگی و اجتماعی