اداره کل کمیته امداد امام خمینی

مجتمع فرهنگی و تربیتی شهید آوینی

اداره کل تربیت بدنی خراسان جنوبی

اداره کل تعاون خراسان جنوبی

اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی