بانک ملت

شماره حساب : 5185093595

به نام : شرکت برنامه نویسی آرمان اندیش مهرنگار ایرانیان

 

حساب جاری جام بانک ملت

4162232088 : شماره حساب

شماره شبا : IR530120000000004162232088

به نام : مجتمع برنامه نویسی حرفه ای ایرانیان

 

بانک ملت

2004934001 : شماره حساب

شماره شبا : IR790120010000002004934001

به نام : مجتمع برنامه نویسی حرفه ای ایرانیان

 

بانک ملی ایران

شماره حساب: 0336680899006

شماره کارت : 6037997107774268

شماره شبا : IR860170000000336680899006

به نام :کاظم معماری

 

بانک پارسیان

شماره حساب: 33199209

شماره کارت : 6221061035804998

به نام :کاظم معماری

 

بانک سامان

شماره حساب: 5613358

شماره کارت :6219861156133588

به نام :کاظم معماری

 

بانک کشاورزی

شماره حساب : 0200465184009

شماره کارت : 6037701023465203

به نام :کاظم معماری

 

بانک ملت

شماره حساب: 1939557019

شماره کارت : 6104337197009036

شماره شبا : IR440120010000001939557019

به نام :کاظم معماری

 

بانک رفاه

شماره حساب: 721/21

به نام :کاظم معماری

 

بانک انصار

شماره حساب: 8059462

شماره کارت : 6273811611725166

شماره شبا : IR440120010000001939557019

به نام :کاظم معماری

عضویت در کانال تلگرام