کنترل دکمه برای نمایش یک push button استفاده می شود.
 
کنترل دکمه

کنترل دکمه برای نمایش یک push button استفاده می شود. push button ممکن است یک دکمه ارسال باشد یا یک دکمه command. به طور پیش فرض، این کنترل یک دکمه ارسال است.
دکمه ارسال، نام command ندارد و هنگامی که روی آن کلیک شد صفحه را به سمت سرور برمی گرداند. نوشتن روال مدیریت رویداد برای کنترل عملیاتی که هنگام کلیک روی دکمه ارسال اجرا شود، امکان پذیر است.

دکمه command، نام command دارد و به شما اجازه می دهد که چندین کنترل دکمه روی یک صفحه ایجاد کنید.
نوشتن روال مدیریت رویداد برای کنترل کردن عملیاتی که هنگام کلیک روی دکمه command اجرا گردد، امکان پذیر است.

مثال زیر یک کنترل دکمه ساده را نشان می دهد:

<html>
<body>

<form runat="server">
<asp:Button id="b1" Text="Submit" runat="server" />
</form>

</body>
</html>
 
افزودن اسکریپت

هنگامی که روی یک دکمه ذاخل فرم کلیک می شود، اغلب آن فرم سمت سرور ارسال می شود.
در مثال زیر ما یک کنترل TextBox، یک کنترل دکمه و یک کنترل Label را در فایل aspx. تعریف کرده ایم. هنگامی که دکمه کلیک می شود، زیرروال submit اجرا می شود. زیرروال submit متن را در کنترل Label می گذارد.

مثال:

<script runat="server">
Sub submit(sender As Object, e As EventArgs)
lbl1.Text="Your name is " & txt1.Text
End Sub
</script>

<html>
<body>

<form runat="server">
Enter your name:
<asp:TextBox id="txt1" runat="server" />
<asp:Button On-Click="submit" Text="Submit" runat="server" />
<p><asp:Label id="lbl1" runat="server" /></p>
</form>

</body>
</html>
منبع:بیاموز

عضویت در کانال تلگرام