رها کردن مجموعه


درا ین بخش چگونگی رها کردن یک مجموعه را درmongodb توضیح خواهیم داد

متدdrop()

متدdb.collection.drop() برای رها کردن یک مجموعه از دیتابیس به کار میرود

سینتکس یا قالب کلی

قالب کلی فرمانdrop() به شکل زیر است:

db.COLLECTION_NAME.drop()
 
مثال:

اول از همه،مجموعه های موجود در دیتابیس را چک کنید:

>use mydb
switched to db mydb
>show collections
mycol
mycollection
system.indexes
tutorialspoint
>
 
حالا مجموعه "my collection" رو رها کنید

>db.mycollection.drop()
true
>
 
دوباره لیست مجموعه های دیتابیس را چک کنید

>show collections
mycol
system.indexes
tutorialspoint
>
 
متدdrop() اگر عمل رها کردن درست انجام شود،مقدار true را بر می گرداند،در غیر اینصورت مقدارfalse را بر می گرداند
 

عضویت در کانال تلگرام