ساخت مجموعه


در این بخش چگونگی ساهت مجموعه باmongodbرا توضیح خواهیم داد


متد() createCollection


متدdb.createCollection(name, options) برای ساخت مجموعه استفاده میشود


سینتکس یاقالب


قالب کلی فرمانcreateCollection() به شکل زیر است


db.createCollection(name, options)

در این فرمان،name همان نام مجموعه ای است که باید ساخته شود. Options یک سند است و برای تخصیص پیکربندی مجموعه استفاده میشود


پارامترOptions اختیاری ا ست،پس شما می تونید فقط نام مجموعه رو معلوم کنید.لیست زیر Options هایی است که میتوانید استفاده کنید


درحال اضافه کردن سند،ابتداmongodb سایز فیلد وبیشترین مقدار فیلد را چک میکند


مثال ها


قالب کلی متدcreateCollection() بدون استفاده از Options به شکل زیر است


>use test
switched to db test
>db.createCollection("mycollection")
{ "ok" : 1 }
>

شما میتونید مجموعه ایجاد شده را بااستفاده از فرمان show collections چک کنید


>show collections
mycollection
system.indexes

مثال زیر قالب کلی متد createCollection() راباoptionهای کم اهمیت نشان می دهد


>db.createCollection("mycol", { capped : true, autoIndexID : true, size :
   6142800, max : 10000 } )
{ "ok" : 1 }
>

درmongodb نیاز به ساخت مجموعه ندارید.چون خود mongodb مجموعه را به صورت اتوماتیک در هنگام اضافه کردن اسناد ،می سازد


>db.tutorialspoint.insert({"name" : "tutorialspoint"})
>show collections
mycol
mycollection
system.indexes
tutorialspoint
>

عضویت در کانال تلگرام