نگاه کلی به Mongodb


Mongodbیک دیتابیسی که در تمام پلتفرم ها جواب می دهد و سند گرا نیز می باشد که باعث کیفیت بالاو قابلیت تنظیم به مقدار دلخواه  این دیتابیس میشود.این دیتابیس روی مجموعه ها وسندها کار میکند


دیتابیس


دیتابیس مانند یک ظرفی فیزیکی است که مجموعه ها را نگه می دارد.هر دیتابیس مجموعه فایلهای مخصوص به خودش را نگه می دارد.یک سرور mongodbدر اصل چند دیتابیس دارد


مجموعه


Collection گروهی از سند های mongodbهستند که معادل یک جدولRDBMS می باشد.مجموعه هایک طرح را اجرا نمیکنند.سندهای داخل یک مجموعه میتوانند فیلدهای مختلفی داشته باشند.در اصل تمام سندهای داخل یک مجوعه به شبیه هستند یابه هم ربط دارند


سند(document)


یک سند مجموعه ای از کلید های ها ارزشی دوتایی است.سندها دارای طرح های داینامیک هستند.به این معنی که سندهای داخل همان مجموعه نیاز به داشتن همان مجموعه فیلدها یاساختار ها ندارند.و فیلدهای عمومی در یک مجموعه سندها میتوانند انواع مختلف داده هارا نگه دارند
جدول زیر رابطه RDBMS با mongodb رانشان میدهد

 

نمونه سند

 

مثال زیر ساختار یک سند را از یک سایت بلاگ که با کاما جدا شده را نشان میدهد{

   _id: ObjectId(7df78ad8902c)

   title: 'MongoDB Overview',

   description: 'MongoDB is no sql database',

   by: 'tutorials point',

   url: 'http://www.tutorialspoint.com',

   tags: ['mongodb', 'database', 'NoSQL'],

   likes: 100,

   comments: [  

      {

         user:'user1',

         message: 'My first comment',

         dateCreated: new Date(2011,1,20,2,15),

         like: 0

      },

      {

         user:'user2',

         message: 'My second comments',

         dateCreated: new Date(2011,1,25,7,45),

         like: 5

      }

   ]

}

 

 

_IDیک عدد هگزادسیمال 12 بایتی است که یک سند را نسبت به اسناد دیگر منحصر به فرد میکند.شما میتوانید زمان ساخت سند این مقدار را فراهم کنید.اگر این کار را نکنید خو دیتابیس یک مقدار پیش فرض منحصر به فرد به ان میدهد.ازاین 12 بایت،4 بایت برای برچسب زمان و سه بایت دیگر برای شناسه ماشین و2بایت دیگر برای پردازش شناسه سرور mongodb و سه بایت باقیمانده یک مقدار افزایشی ساده است

 

 

 

 

 

 

 

عضویت در کانال تلگرام