مقدمه :

Arc Scene محيطی را برای نمايش سه بعدی عوارض در اختيار کاربران قرار میدهد که اين عوراض میتوانند از نوع لايه های برداری يا رستری باشند. لايه های برداری بيشتر جهت سه بعدی سازی عوارض انسان ساخت (شهر و امثال آن) و لايه های رستری (DEM & TIN) نيز به منظور نمايش سه بعدی عوارض طبيعی بکار میرود. محيط نرم افزار کاربران را قادر میسازد ضمن سه بعدی سازی لايه ها و عورارض موجود در آنها، به ويرايش عوراض سه بعدی و تهيه ی انيميشن از آنها نيز بپردازند. جهت فراخوانی اين نرم افزار میتوانيد از مسير Start/ All Program/Arc GIS/Arc Scene اقدام نماييد. با باز شدن نرم افزار و اضافه کردن داده به محيط آن مشاهده میفرماييد که اين نرم افزار ديد قائمی را به کاربران می دهد. (نکته: لايه ها در اولين فراخوانی بصورت دوبعدی درون نرم افزار نمايش می يابد و کاربران با اعمال تغييراتی آنها را به عوراض سه بعدی تبديل میکنند.)

 

1- آشنایی با اجزای منوی Tools نرم افزار

 

  Navigate : با انتخاب اين ابزار، شکل نشانگر ماوس بصورت  در خواهد آمد که با استفاده از آن کاربران میتوانند با چپ کليك کردن و پايين نگه داشتن کليد ماوس عوراض را گرفته و آنها را جابجا کرده و يا تغيير جهت دهند.

  Fly : با انتخاب اين ابزار نشانگر ماوس به حالت  و با چپ کليك کردن به صورت  در میآيد. اين ابزار به منظور پرواز در بين عوارض سه بعدی، بکار میرود. همچنين کاربران میتوانند از پرواز خود انيميشن درست کرده و از آنها به فرمتهای چندرسانهای خروجی بگيرند.

Center on Target : با انتخاب اين ابزار و کليك بر روی هر منطقه از لايه آن منطقه در مرکز صفحه نمايش قرار میگيرد.
Zoom to Target : با انتخاب اين آيکون و کليك بر روی هر منطقه از لايه آن منطقه بعنوان هدف بزرگنمايی میشود.
Set Observer : با انتخاب اين آيکون و کليك بر روی هر نقطه از لايه نرم افزار آن نقطه را بعنوان محل استقرار ناظر قرار میگيرد و بلافاصله شعاع ديد ناظر را به نمايش میگذارد. با ساير ابزارهای موجود در منوی Tools نيز قبلا آشنا شده ايد فقط به شرح مختصری از ابزار Aeru خواهيم پرداخت.

 

2- نمایش سه بعدی لایه های وکتوری

 

کاربران به منظور مشاهده ی لايه های برداری بصورت سه بعدی، نيازمند اطلاعات مربوط به ارتفاع ساختمان ها و يا تعداد طبقات که نماينده ی ارتفاع ساختمان باشد هستند. پس بايد فيلدی تحت عنوان ارتفاع يا تعداد طبقات برای لايه های خود تعريف نموده و اطلاعات مربوطه را وارد جداول توصيفی نقشه نماييد.

 

                    1- سه بعدی سازی عوارض سطحی

با استفاده از آيکون  لايه های برداری را از مسير :\Book Layers\Arc Scene\3D-URBAN به محيط Arc Scene اضافه کرده و بر روی لايه ی Buildings دوبل کليك کنيد تا پنجره ی Properties لايه باز شود. در پنجره ی مربوطه به سربرگ Extrusion رفته و 1) گزينه ی مشخص شده را فعال نماييد. 2) بر روی آيکون  کليك نماييد و در پنجره ی باز شده فرمول موجود را به ترتيب شماره گذاری وارد نماييد. (بر روی پارامترهای مشخص شده کليك کنيد.) در نهايت پنجره ها را Ok نماييد تا ساختمان ها بصورت سه بعدی نمايش يابند.

 

                    2- سه بعدی سازی عوارض نقطه ای

شرکت سازنده ی نرم افزار Arc GIS ، برای تامين نياز کاربران در جهت سه بعدی سازی عوارض نقطه ای به طراحی و اضافه کردن چندين پارامتر از جمله درخت، اتومبيل، مبلمان شهری و ساير عوارض در ليست نمادهای نرم افزار اقدام نموده است که کاربران به فراخور نيازمندي های خود میتوانند از استايل های موجود استفاده نمايند. پس به منظور سه بعدی سازی درختان موجود در فضای سبز پروژه ی موجود بر روی لايه ی tree دوبل کليك نموده و در پنجره ی باز شده به سربرگ Symbology برويد. در پنجره ی مذکور به ترتيب شماره گذاری بر روی آيکون های مشخص شده کليك نماييد تا پنجره ی Style References باز شود و در پنجره ی مذکور استايل مربوط به درختان سه بعدی را فعال کرده و پنجره را Ok کنيد.

بعد از اضافه شده عوارض سه بعدی، در پنجره ی Symbol Selector يکی از در ختان سه بعدی را انتخاب کرده و بعد از تنظيم رنگ و اندازه مورد نظر تمام پنجره ها را Ok نماييد. ( اندازه ی عوارض سه بعدی بر اساس واحد اندازهگيری نقشه که در اينجا واحد متريك است تعيين میشود.)

به منظور سه بعدی سازی مبلمان موجود در فضای سبز(صندلی ها و چراغ های روشنايی) تنظيمات را به ترتيب مراحل فوق انجام داده و در پنجره ی Style References گزينه ی 3D Street Furniture را فعال کنيد.

در پنجره ی Symbol Selector نيز صندلی و چراغ های مورد نظر را انتخاب کرده و پنجره ها را جهت انجام سه بعدی سازی Ok نماييد.

برای سه بعدی سازی صندلی های موجود نيز از بين 3D Street Furniture طرح دلخواه خود را انتخاب کرده و بعد از اعمال تنظيمات مورد نظر پنجره ها را Ok نماييد.

جهت سه بعدی سازی اتومبيل ها نيز از بين استايل های موجود 3D Vehicle را فعال کرده و در پنجره ی Symbol Selector از بين وسايل نقليه ی سه بعدی وسيله ی مورد نظر خود را انتخاب کرده و Ok کنيد.

برای ويرايش عوارض موجود نيز میتوان از ابزار 3D Editor استفاده نمود.

 

3- ساخت انیمیشن از لایه های سه بعدی

جهت ايجاد انيميشن از عوارض سه بعدی موجود بايد از ابزار Animation کمك گرفت. جهت فعال نمودن ابزار مذکور از مسير Customize/Toolbars گزينه ی Animation را تيك گذاری نماييد تا ابزار مورد نظر به محيط اضافه شود.

با کليك بر روی آيکون  (Open Animation Control) پنجره ای به شکل زير باز میشود که کاربران میتوانند با استفاده از آن از پرواز بر روی پروژه ی سه بعدی خود انيميشن تهيه نموده و به فرمت AVI خروجی گرفت.

در پنجره ی Animation Controls دکمه  جهت ضبط، دکمه  نيز به منظور پايان دادن به عمليات ضبط، دکمه  جهت ايجاد وقفه در عمليات ضبط و دکمه  نيز جهت پخش انميشن ضبط شده بکار میرود. به منظور استفاده عملی از ابزار فوق الذکر آيکون  را کليك نموده و بعد از آن توسط آيکون  بين عوارض سه بعدی عمليات شبيه سازی پرواز را انجام دهيد تا پرواز انجام شده توسط ابزار انيميشن ضبط شود. جهت خروجی گرفتن از انميشن ايجاد شده نيز کافيست بر روی منوی کشويی پايين روندهی موجود در Animation کليك نماييد و از بين گزينه های موجود گزينه ی …Export Animation را انتخاب نماييد و در پنجره ی باز شده مسير و نام دلخواه را داده و فايل را به فرمت AVI ذخيره نماييد. همچنين با کليك بر روی گزينه ی …Save Animation File میتوان انيميشن ايجاد شده را به فرمت ASA ذخيره نمود و در مراحل بعدی با استفاده از گزينه ی Load Animation File… به محيط نرم افزار فراخوانی کرده و پخش نمود.

 

4- نمایش سه بعدی لایه های رستری

لايه های رستری متشکل از سلول های مربعی کوچك به نام پيکسل است که همه ی پيکسل ها هم اندازه بوده و هر پيکسل بيانگر ارزش خاصی است که نمايانگر عوارض موجود در جهان واقعی است.

                 

                1- سه بعدی سازی لایه ی رستری

به منظور يادگيری سه بعدی سازی لايه های رستری، لايه ی Dem1 موجود در مسير :\Book Layers\Arc Scene را به محيط Arc Scene اضافه نموده و بر روی نام لايه دوبل کيك کنيد تا پنجره ی Properties لايه باز شود. بعد از باز شدن پنجره ی مذکور به سربرگ Base Heights رفته 1) گزينه ی Floating on a custom surface را فعال کرده و 2) در بخش دوم نيز ميزان اغراق مورد نظر خود را وارد کنيد تا لايه ی DEM بر اساس عدد وارد شده به حالت سه بعدی درآيد.

همچنين به منظور تغيير ترکيب رنگی لايه نيز بايد بر روی کادر رنگی زير نام لايه چپ کليك نماييد و از پنجره ی باز شده طيف رنگی مورد نظر خود را انتخاب کنيد.

 

                2- Drape کردن لایه های سه بعدی

Drape کردن عملياتی است که طی آن نقشه ی سه بعدی مناطق با تصاوير هوايی يا ماهوارهای منطقه ی مورد نظر پوشانده میشود. برای اعمال اين عمليات تصوير ماهوارهای اردبيل را از مسير :\Book Layers\Ardabil's images به محيط اضافه کنيد. جهت Drape نمودن تصوير ماهوارهای بر روی لايه ی سه بعدی رستری، به Properties تصوير مورد نظر رفته و و تنظيمات موجود در تصوير زير را انجام دهيد و در نهايت پنجره را Ok کنيد تا تنظيمات اعمال شده و لايه ی رستری توسط تصوير پوشانده شود. (اگر تصوير هوايی دارای ضريب تفکيك (Resolution) بالايی باشد نتيجه ی حاصله طبيعی تر به نظر خواهد رسيد.)

 

                3- خروجی گرفتن از لایهی سه بعدی ایجاد شده

به منظور خروجی گرفتن از لايه ی سه بعدی دو روش پيش روی کاربران قرار میگيرد که در تصوير زير مشخص شده است.

کاربران در روش 2D میتوانند لايه های سه بعدی را بصورت يك تصوير دو بعدی خروجی بگيرند. برای آشنايی با اين روش به سربرگ File رفته و از مقابل گزينه ی Export Scene ، روش 2D را انتخاب نماييد تا پنجرهای مطابق تصوير صفحه ی بعد باز شود. کاربران در اين پنجره بعد از تعيين مسير ذخيره ی تصوير، بايد 1) نام و فرمت (نوع) تصوير را تعيين کنند و 2) از کادر General موجود در بخش Option و از مقابل عبارت Rsolution میتوان وضوح تصوير را تعيين نمود. (هر چقدر عدد مربوط به DPI تصوير بيشتر باشد کيفيت و وضوح تصوير نيز بالاتر خواهد رفت منتها تصوير مورد نظر حجم بيشتری از حافظه کامپيوتر را اشغال خواهد کرد.)

از کادر Format نيز میتوان کيفيت تصوير و رنگ پس زمينه ی آنرا تعيين نمود.

بعد از اعمال تنظيمات مورد نظر دکمه ی Save را کليك کنيد تا تصوير ذخيره شود.در روش دوم نيز فايل سه بعدی به فرمت WRL ذخيره میشود .

روش ذخيره ی پروژه سه بعدی در Arc Scene کاملا مطابق با ذخيره ی پروژه در Arcmap میباشد. بدين صورت که از منوی اصلی از File گزينه ی Save a Copy را انتخاب کرده و در پنجره ی باز شده همانند روش ذخيره ی پروژه در Arcmap عمل نماييد.

سفارش پروژه برنامه نویسی

مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با دارا بودن ده ها نیروی متخصص آماده انجام انواع پروژه های زیر برای وزارت خانه ها ، سازمان ها ، شرکتها و اشخاص می باشد :

  • پروژه های تحت وب و ویندوز
  • طراحی سایت
  • فروشگاه اینترنتی
  • اپلیکیشن های موبایل
  • پروژه های مهندسی نرم افزار
  • طراحی بانک های اطلاعاتی
  • مشاوره 

برای سفارش پروژه اینجا کلیک کنید.

و یا با شماره 09120802196 ، 09129313358 به صورت تلفنی یا تلگرام پروژه خود را سفارش دهید.

عضویت در کانال تلگرام