مقدمه


Arc Catalog يکی از نرمافزارهای مجموعه ی نرمافزاری Arc GIS است که قابليت مديريت دادهها، ايجاد لايه های جديد (Shapefile) ، حذف و انتقال آنها، تغيير مختصات لايه ها، تبديل انواع فرمت های Cad به فرمت های سازگار با GIS ، ايجاد پايگاه داده، ساخت توپولوژی و ساير کاربردها که به فراخور مباحث در بخشهای مطرح خواهد شد را داراست. برای دسترسی به محيط کاری Arc Catalog از مسير Start/All Program/Arc GIS ، اقدام نماييد.

با طی مراحل فوق و کليك بر روی  شاهد باز شدن پنجرهای به شکل زير خواهيد بود که اجزای تشکيل دهندهی آن عبارتند از:

با Main menu در مباحث مربوط به Arc Map آشنا شديد بدين جهت از پرداختن به اين مبحث خودداری کرده و به شرح ساير ابزارهای موجود در پنجره ی Arc Catalog خواهيم پرداخت.

 

1- آشنایی با Standard menu :

 

  Up One Level : در مواقعی که مسيرهای معرفی شده به نرم افزار را مرور میکنيد با استفاده از اين گزينه میتوانيد به مسير بالاتر برويد. مثلا اگر در درايو F/ به پوشه ی Book Layer رفته باشيد با کليك اين آيکون به درايو F/ بر میگرديد. 

 Connect to Folder : جهت معرفی مسير داده ها و اضافه کردن مسير به زير مجموعه ی Folder Connections در بخش Catalog Tree بکار میرود. (با موضوع معرفی مسير در فصل آشنايی با محيط Arc Map آشنا شده ايد).

 Disconnect Folder : با کمك اين ابزار میتوانيد مسيرهای معرفی شده ی قبلی را از بخش Folder Connections حذف کنيد. برای اين اقدام مسير را انتخاب و دکمهی مذکور را کليك نماييد.

 آيکونهای Copy, Paste و Delete به منظور کپی، جانمايی و حذف لايه ها و پوشه ها بکار میروند.

  اين چهار آيکون نيز به منظور تنظيم نحوهی نمايش فايلها و پوشه های موجود در Content List مورد استفاده قرار میگيرند.

 به منظور فراخوانی Arc Map بکار میرود.

 Catalog Tree : در مواقع خاصی که کاربر Catalog Tree را از محيط Arc Catalog حذف کرده باشد با استفاده از اين آيکون میتواند دوباره آنرا به محيط اضافه نمايد.

 Search : اين آيکون جهت فراخوانی موتور جستجوی نرم افزار بکار میرود.

 Arc Toolbox : از اين آيکون به منظور اضافه نمودن جعبه ابزار نرم افزار به محيط Arc Catalog استفاده میشود.

 Python : اين آيکون جهت فراخوانی پنجره ی برنامه نويسی Python بکار می رود.

 Model Builder : پنجرهی مدلسازی نرمافزار را فراخوانی میکند.

 

2- آشنایی با Geography menu :

اين ابزار کاملا مشابه ابزار Tools در زير مجموعهی Arc Map است که کاربردی مشابه دارد. از جمله بزرگ نمايی، کوچك نمايی جا بجايی نقشه در محيط Content List و ساير کاربردها.

  Create Thumbnail : از اين آيکون جهت ساخت تصويری کوچك به نام نقشه ی بند انگشتی، به منظور نمايش در سربرگ Contents استفاده میشود.

Catalog Tree : يکی از اجزای بسيار مهی که در محيط Arc Catalog موجود میباشد و کاربران بيشتر فعاليتهای خود را در اين بخش انجام میدهند درخت واره ی فهرست است که مسيرهای معرفی شده و اطلاعات موجود در آن مسيرها را فهرست کرده و نمايش میدهد.

Content List : اين بخش از Arc Catalog شامل سه سربرگ است که به منظور نمايش محتويات پوشه ها و لايه های انتخاب شده در Catalog Tree بکار میرود. سربرگ ها عبارتند از:

Contents : در اين سربرگ نام و نوع لايه و احيانا اگر برای لايه تصوير بند انگشتی درست کرده باشيد، تصوير مذکور نمايش میيابد.

Preview : اين سربرگ جهت پيش نمايش محتوای لايه های انتخاب شده، بکار می رود. بصورتی که با انتخاب لايه ی وکتوری و فتن به سربرگ مذکور میتوان نمايش نقشه را درست مشابه آنچه که در Data View و محيط Arc Map قابل نمايش است، مشاهده نمود.

همچنين با انتخاب گزينه ی Table از منوی پايين روندهی مقابل عبارت Preview میتوان پيش نمايش جدول توصيفی لايه را مشاهده نمود.

Description : اطلاعات توصيفی نقشه در اين سربرگ نمايش می يابد اين اطلاعات میتواند شامل نام لايه، نام و نوع فيلدها، سيستم مختصات لايه و نام نقشه بردار يا شرکت تهيه کننده باشد.

 

عضویت در کانال تلگرام