<< در این قسمت از آموزش که در سه بخش ارائه شده است به معرفی لایه های موجود در Arc Map میپردازیم >>
 
6 - عملیات Labeling یا برچسب گذاری

گاهاً برای شناسايی عوارض و قابل شناسايی کردن آنها عمليات برچسب گذاری انجام میگيرد. اين عمليات با استفاده از اطلاعات توصيفی موجود در جداول توصيفی لايهها انجام میگيرد. برای برچسبگذاری کردن عوارض چندين روش وجود دارد که به اختصار به شرح هر کدام از آنها پرداخته خواهد شد.

- روش اول :

در اين روش شما میتوانيد از بين عوارض موجود آن دسته از عوارض را که تمايل داريد بصورت انتخابی برچسب گذاری نماييد. برای شروع کار لايه ی Shahrestan را از مسير :/Book Layers\Ardabil State Data به محيط Arc Map اضافه کنيد و بعد از آن از مسير Customize/Toolbars ابزار Draw را به محيط کاری نرم افزار اضافه نماييد همچنين اين ابزار را با راست کليك بر روی نوار منوها در بالای پنجره ی Data View نيز میتوانيد به محيط کاری نرم افزار اضافه نماييد، و همچنين ساير ابزارها را نيز میتوان به اين دو طريق فعال کرد.

بعد از اضافه شدن ابزار Draw به محيط کاری نرمافزار، با کليك بر روی منوی کشويی Text ابزار Label را از زير منوهای آن انتخاب نماييد.

با انتخاب گزينه مذکور شکل ماوس شما به حالت  در خواهد آمد که با کليك بر روی هر عارضه ای، عمل برچسب گذاری را بر روی آن انجام میدهد. در پنجره ی Label Tool Option با فعال کردن گزينه اول در کادر Placement نرم افزار محل برچسب گذاری را بصورت خودکار انتخاب میکند ولی با انتخاب گزينه ی دوم عمل برچسب گذاری در محلی که شما کليك میکنيد انجام میگيرد. همچنين با انتخاب گزينه ی اول از کادر Label Style عمل برچسب گذاری با استفاده از جدول ويژگی های لايهی مورد نظر انجام میگيرد ولی با فعال کردن گزينه ی دوم میتوانيد استايل مورد نظر را برای برچسب گذاری انتخاب کنيد و همچنين با دوبل کليك بر روی استايل انتخاب شده میتوان آنرا ويرايش کرد.

- روش دوم:


در روش دوم نيز میتوانيد بر روی لايه مورد نظر راست کليك کرده و گزينه Label Features را فعال کنيد تا همه ی عوارض موجود در لايه برچسب گذاری شود.

روش سوم:

در روش سوم بايد پنجره ی Properties لايه ی مورد نظر را باز کرده و در سربرگ Label تنظيمات مربوط به برچسب گذاری را انجام دهيد. برای شروع کار بر روی نام لايه ی مورد نظر دوبل کليك نماييد تا پنجره ی مذکور باز شود. در پنجره ی مربوطه با فعال کردن گزينه ی Label features in this layer و Ok نمودن پنجره، شاهد برچسب گذاری عوارض خواهيد بود. ولی تنظيمات پيشرفته ای نيز در اين پنجره وجود دارد که ذيلاً به شرح آنها خواهيم پرداخت.

در بخش Method با کليك بر روی منوی کشويی پايين رونده دو روش قابل دسترسی است که روش اول (Label all the features the same way.) همه ی عوارض را به طور يکسان برچسب گذاری میکند. ولی با انتخاب روش دوم يعنی (Define classes of features and label each class differently.) میتوانيد برای هر عارضه ای، شرايط خاصی جهت برچسب گذاری اعمال کرده و عمليات Labeling را انجام دهيد. تنظيمات کلی برای برچسب گذاری در پنجره ی

Properties به قرار زير است:

در کادر Text String و از منوی کشويی مقابل گزينه ی Label field میتوان فيلد دلخواه را جهت برچسب گذاری انتخاب نمود. در همين کادر آيکون Expression اين اجازه را به شما میدهد تا در يك زمان از چندين فيلد برای برچسب گذاری استفاده نماييد. برای شروع بر روی آيکون  کليك نماييد تا پنجره ی زير باز شود در پنجره ی Label Expression در کادر Fields میتوانيد فيلد مورد نظر را انتخاب کرده و برای اضافه شدن به ليست برچسب ها بر روی آيکون  کليك نماييد، همچنين برای سنجش صحت دستور وارد شده نيز میتوانيد بر روی آيکون  کليك کنيد که در صورت صحيح بودن دستور صادر شده پنجره ی سمت راست تصوير زير باز خواهد شد. به منظور انجام عمليات برچسب گذاری بعد از اعمال تنظيمات فوق همه ی پنجره ها را Ok نماييد. 

در کادر Text Symbol نيز میتوان نوع، اندازه و رنگ نوشتار را انتخاب نمود. همچنين با کليك بر روی آيکون  انواع نمادهای نوشتاری جهت برچسب گذاری در دسترس قرار میگيرد، که شما میتوانيد يکی از آنها را انتخاب نماييد. و همچنين با کليك بر روی Edit Symbol پنجره ی ويرايش برچسب ها باز میشود.

با کليك بر آيکون  در کادر Other Options پنجرهای به همين اسم باز میشود که درون آن میتوانيد تنظيمات مربوط به محل و چگونگی قرارگيری برچسب ها در محيط نقشه ها را انجام داد.

کاربرد گزينه های موجود در پنجره ی Placement Properties به قرار زير است: گزينه Always horizontal برچسب ها را هميشه بصورت افقی نمايش میدهد. بر اساس گزينه ی Always straight برچسبها را هميشه بصورت موازی (موازی با عوارض نقشه ها) نمايش میدهد. ولی با فعال کردن گزينه ی Try horizontal first. Then stright نرم افزار چينش افقی برچسب ها را در اولويت قرار میدهد و نمايش موازی اولويت بعدی خواهد بود. با فعال کردن گزينه ی Only place label inside polygon برچسب ها فقط درون پلی گونها نمايش میيابد.

و اما کاربرد گزينه های موجود در کادر Duplicate labels در جهت تنظيمات مربوط به نمايش يا عدم نمايش برچسب های تکراری است.

آيکون  نيز برای تعيين رنج مشخص به منظور نمايش يا عدم نمايش برچسب ها استفاده میشود. با فعال کردن گزينه ی اول در پنجره ی Scale Range برچسبها در هر مقياسی نمايش خواهد يافت ولی در صورتی که بخواهيد برچسب های نقشه شما در مقياس خاصی نمايش نيابد بايد گزينه ی دوم (…Don’t show) را فعال کرده و به ترتيب کمترين و بيشترين مقياس را در کادرهای Out beyond و In beyond وارد نموده هردو پنجره را Okنماييد. (هر چقدر مقياس بزرگتر باشد عدد کسر کوچكتر خواهد شد).

با کليك بر روی آيکون  در کادر Pre-defined Label Style نيز میتوانيد شيوه يا سبکی برای نمايش برچسبهای نقشهی خود تعيين کنيد.

در آخر برای خاموش کردن برچسب ها بايد تيك گزينه ی Label feature in this layer را برداشته و پنجره را Ok کنيد و يا اينکه تيك گزينه ی Label feature را با راست بر روی نام لايه ی مورد نظر و کليك گزينهی مذکور برداريد تا برچسب عوارض نمايش نيابد.

 

7 -  نمادگذاری (Symbology)

عمليات نمادگذاری به منظور طبقه بندی و تفکيك عوارض موجود در نقشه ها کاربرد دارد. برای آشنايی با اين عمليات و نحوه ی کار، لايه ی Shahrestan را از مسير :/Book Layers\Ardabil State Data به محيط Arc Map اضافه کرده و برای دسترسی به Symbology بر روی اسم لايه دوبل کليك و يا روی آن راست کليك کرده و Properties را انتخاب کنيد. در پنجره ی Properties با کليك بر روی سربرگ Symbology پنجره ی مذکور باز میشود که درون آن گزينه هايی برای طبقه بندی عوارض وجود دارد که به تشريح هر کدام از آنها پرداخته خواهد شد.

Features : با اين گزينه همه ی عوارض موجود در نقشه با نمادی يکسان نمايش می يابند. با کليك بر روی آيکون مشخص شده در کادر Symbol میتوانيد نماد موجود در نقشه ی خود را تغيير داده و همچنين تنظيمات مربوط به رنگ نمادها از قسمت Fill Color ، پهنای خطوط حاشيه ی عوارض از قسمت Outline Width ، رنگ خطوط حاشيه ای عوارض از قسمت Outline Color انجام می پذيرد. جهت ويرايش و ساخت نماد نيز میتوانيد بر روی آيکون Edit Symbol کليك نماييد تا پنجرهی مربوطه باز شود.

درون پنجره ی Symbol Property Editor و از بخش Layers میتوانيد هر کدام از لايه های نماد را انتخاب کرده و در کادر Line Fill نيز به ترتيب برای انتخاب رنگ لايه را از بخش Color ، ويرايش خطوط لايه از بخش Line ، تنظيم زاويه ی خطوط از بخش Angle ، ويرايش خطوط حاشيهی عوارض از بخش Outline ، جا بجايی خطوط از بخش Offset و در آخر امر برای تنظيم ضريب تفکيك خطوط (فاصله ی بين خطوط) میتوان از بخش Separation استفاده نمود. به منظور اضافه کردن لايه ی جديد جهت نماد سازی، حذف لايه ها، جا بجايی آنها و ساير موارد میتوان از آيکون های مشخص شده در زير کادر Layer کمك گرفت. و همچنين برای تعيين نوع نماد نيز میتوان از گزينه های موجود در منوی کشويی Type استفاده کنيد.

در کادر Symbol آيکونی به نام Advanced نيز موجود است که دو گزينه به نام های Transparency و Symbol levels وجود دارد که با انتخاب گزينه ی اول میتوانيد فيلدی را درون پنجره ی باز شده معرفی نماييد تا بعد از Ok کردن نرمافزار بر اساس فيلد معرفی شده به تنظيم شفافيت رنگ عوارض بپردازد. با معرفی فيلد تراکم جمعيت سال 9385 و Ok نمودن پنجره ها میتوانيد مشاهده کنيد که نرمافزار شهرستان های دارای تراکم جمعيتی پايين را با شفافيت رنگی کمتر و شهرستان های دارای تراکم جمعيت بالا را با شفافيت رنگی بيشتر به نمايش میگذارد.

همچنين در کادر Legend نيز به ترتيب میتوانيد عنوانی برای راهنمای نقشه وارد کرده و با کليك بر روی آيکون Description در پنجره ی مربوطه میتوانيد توضيح مختصری در مورد نقشه مربوطه بنويسيد. تنظيمات عوارض نقطه ای و خطی تا حدودی متفاوت تر از اين تنظيمات است ولی در کل مراحل مشابهی دارند.

Categories : اين گزينه سه زير مجموعه به نام های Unique Values ، Unique Values many fields و Match to symbol in a style دارد که به شرح کدام پرداخته خواهد شد.

Unique Values : کاربرد اين گزينه بدين صورت است که امکانی فراهم میکند تا کاربران نقشه ی خود را بر اساس ارزشهای منحصر به فرد طبقه بندی (کلاسه بندی) نمايند. برای شروع کار گزينه ی Unique Values را از زيرمجموعه های Categories انتخاب کنيد و در قسمت Value Field ، فيلد دلخواه خود را (Populati_2) جهت طبقه بندی نقشه انتخاب نماييد. بعد از انتخاب فيلد مربوطه بر روی آيکون  کليك کنيد تا ارزشهای موجود در فيلد، طبقه بندی شوند. از قسمت Color Ramp نيز میتوانيد طيف رنگی دلخواه خود را انتخاب نماييد. همچنين با انتخاب هر کدام از طبقات میتوان آنها را با کمك آيکون  حذف کرد و برای حذف همه ی کلاسه ها نيز میتوان از آيکون  کمك گرفت. به منظور برگرداندن کلاسه و کلاسه های حذف شده نيز به ترتيب میتوانيد از آيکون های  و  استفاده نماييد. همچنين با برداشتن تيك گزينه ی all other values نيز میتوانيد به افزايش زيبايی راهنمای نقشه ی خودتان کمك نماييد. با کليك بر روی رنگ هر کدام از طبقات نيز میتوان رنگ آنرا بصورت دلخواه تغيير داد.

Unique Values many fields : در اين روش برای کلاس بندی عوارض موجود در نقشه میتوان به جای يك فيلد از چندين فيلد استفاده نمود و طبقه بندی را بر اساس فيلدهای ارزش وارد شده انجام داد. چنانکه در نقشه زير مشاهده میفرماييد، کلاسبندی عوارض به ترتيب بر اساس فيلدهای جمعيت کل، تعداد جمعيت زنان و مردان در سال 9385 انجام شده است و ارزشهای موجود در فيلدهای مذکور به ترتيب در راهنمای نقشه نمايان است.

Match to symbol in a style : در اين روش، طبقه بندی و کلاسبندی عوارض را میتوان با استايلهای که قبلاً تهيه کرده و در کامپيوتر خود ذخيره نمودهايد، انجام دهيد. برای کلاسبندی نقشه ها با نمادهای موجود بايد به ترتيب

شمارهگذاری موجود در تصوير فوق 1) بعد انتخاب زير منوی Match to symbol in a style از بخش Categories بر روی Browse کليك کرده و 2) از پنجره باز شده به مسير ذخيرهی استايل ها رفته و يکی را به دلخواه انتخاب نموده و Open کنيد. 3) بعد از فراخوانی استايل مورد نظر بر روی Match Symbols کليك نماييد و 4) با کليك بر روی Add Values به پنجره ی مربوطه رفته و کليه ارزشهای موجود در کادر مشخص شده را انتخاب کرده و Ok نماييد. پنجره ی بعدی را نيز Ok کنيد تا نقشه ی شما کلاس بندی شود.

 

 Quantities : اين گزينه با زير منوهای خود کاربران را قادر میسازد تا نقشه های خود را با اختيارات بيشتر و به سليقه ی خودشان طبقه بندی کنند.از اين روش زمانی میتوان استفاده کرد که کاربر تمايل داشته باشد نقشه را به دلخواه و سليقه ی خود طبقه بندی نمايد. در اين روش چهار زير منو وجود دارد که به اختصار به تشريح هر کدام از آنها پرداخته خواهد شد.
Graduated colors : در اين روش برای طبقه بندی عوارض نقشه ها بايد طبق روش های قبلی از کادر Fields و منوی کشويی گزينه ی Value فيلد ارزش را برای کلاسبندی نقشه وارد کرد و از منوی کشويی مقابل عبارت Normalization نيز میتوان فيلدی را برای نرمال سازی طبقه بندی انتخاب کرد. با اين عمل فيلد ارزش بر فيلد نرمال ساز تقسيم میشود و نتايج حاصله از اين تقسيمات بصورت نقشه ی کلاسبندی شده ی زير نمايش داده میشود. ترجيحاً گزينه اخير را بصورت پيش فرض تنظيم نماييد. (Non) (از اين روش میتوان برای محاسبه تراکم جمعيت سود برد يعنی جمعيت را به عنوان فيلد ارزش و مساحت را نيز به عنوان فيلد نرمال ساز انتخاب کرد تا نقشه ی تراکم جمعيت در محيط Arc Map ترسيم شود).

از قسمت Classes نيز میتوان تعداد طبقات را به دلخواه انتخاب نمود. و با کليك بر روی آيکون  و باز شدن پنجرهی Classification کاربر اين اختيار را پيدا میکند تا به طبقه بندی دستی نقشه اقدام نمايد.

بعد از باز شدن پنجره ی Classification با کليك بر روی منوی کشويی Method میتوان به چندين روش جهت طبقه بندی نقشهها دست يافت. ذيلاً شرح هر يك از روشها خواهد آمد.
Manual : با انتخاب اين روش، کاربران به منظور طبقه بندی دستی نقشه ها قادر خواهند بود ارزشهای مورد نظر خود را در قسمت Break Values با کليك بر روی ارزشها و تايپ ارقام وارد نمايند. و يا به کمك نشانگر ماوس خطوط آبی رنگ موجود در کادر Columns که نمايانگر طبقات نقشه ها میباشد را جهت کلاسبندی آنها جا بجا کنند. توجه داشته باشيد که در اين روش نبايد ارزش طبقه اول را کمتر از مقدار کمينه موجود در کادر Classification Statistics وارد کنيد.

Equal Interval : با استفاده از اين روش میتوان طبقاتی با فواصل مساوی داشت. يعنی اگر کلاسهی اول 9تا 3 باشد کلاسهی دوم نيز 3 تا 5 خواهد بود و در نهايت مشاهده میشود که فاصلهی طبقات بصورت مساوی توزيع يافته اند.

Defined Interval : در اين روش کلاس بندی نقشه ها بر اساس فواصلی معين و مشخص صورت خواهد گرفت يعنی کاربر میتواند با وارد کردن مقداری معين در بخش Interval size فواصل بين طبقات را به دلخواه تعيين نمايد.
Quantile : در روش نيز فواصل روی محور X و طبقه بندی روی محور Y تعريف میشوند

Graduated Symbol : در اين روش طبقه بندی، مقادير فيلد ارزش وارد شده، بصورت نمادهای نقطه ای و به طور تصاعدی نمايش میيابد. يعنی فرضاً اگر فيلد ارزش وارد شده به منظور کلاسه بندی نقشه، فيلد جمعيت باشد، شهرستان های دارای جمعيت بيشتر با نمادهای بزرگتر و شهرستان های با آمار جمعيتی کمتر با نمادهای کوچكتر به نمايش در خواهد آمد. در اين روش میتوان از بخش Symbol size from رنج اندازهای را برای طبقات تعيين نمود. و همچنين از کادرهای Template و Background نيز میتوان به ترتيب نوع نماد نقطهای و رنگ پسزمينه ی نقشه را انتخاب کرد.

Proportional : اين روش نمادگذاری در واقع نمادگذاری تناسبی و نسبی ناميده میشود و روش کار به اين صورت است که کاربر فيلدی را به عنوان فيلد ارزش جهت کلاسه بندی و نمادگذاری نقشه معرفی میکند و نرم افزار نيز به تناسب مقادير مندرج در آن فيلدها و بر اساس واحد مشخص شده جهت ترسيم، نمادهايی با مساحت های متفاوت ايجاد میکند. برای تعيين واحد ترسيم نمادها میتوان يکی از نمادها را از بخش Unit انتخاب نمود. و همچنين از کادر Symbol نيز میتوان رنگ و دايرهای يا مربع شکل بودن نمادها را تعيين کرد. از بخش Outline نيز میتوان رنگ و پهنای خطوط حواشی نمادها را مشخص نمود.

Dot density : اين روش به منظور نمايش نقطه ای تراکم بکار میرود. بدين صورت که کاربران در پنجره ی مربوطه، از کادر Field Selection فيلد مورد نظر خود را انتخاب کرده و با آيکون  به کادر روبرويی منتقل میکنند تا نرم افزار با در نظر گرفتن ساير تنظيمات اعمال شده به نمايش تراکم نقطه ای نقشه ها بپردازد. برای تغيير اندازه و شکل نماد بر روی نماد موجود  دوبل کليك کرده و در پنجره ی باز شده تنظيمات مورد نظر را اعمال نماييد. همچنين اندازه و ارزش نقاط در کادر Densities و به ترتيب از بخش های Dot size و Dot Value قابل تغيير است. عدد مقابل عبارت Dot Value بيانگر اين مطلب است که هر نقطه نمايشگر 2800 نفر میباشد که قابل تغيير است.

Charts : با اين روش میتوان فيلدهای وارد شده برای نمادگذاری را بصورت نمودار نمايش داد. در اين روش سه زير منو به اسامی Pie ، Bar Column و Stacked موجود است که شرح هر کدام خواهد آمد.
Pie : با اين گزينه میتوان شکل نمودار خروجی و نمايش مقادير فيلدهای وارد شده را بصورت دايرهای تنظيم نمود.

Bar/Column : با اين روش میتوان مقادير وارد شده را به طور نمودار ستونی تنظيم و مشاهده کرد. برای ايجاد نمادهای نموداری، از بخش Field Selection فيلدهای مورد نظر را انتخاب نموده و با آيکون  به کادر روبرويی انتقال دهيد تا با Ok کردن پنجره، ارزش فيلدها بصورت نمودار بر روی نقشه نمايش يابد. با فعال کردن گزينهی Prevent Chart Overlap نيز میتوان از همپوشانی نمودارها جلوگيری کرد و همچنين درون پنجره ی Properties نيز میتوان تنظيماتی از قبيل اندازه، نوع نمودارها و نمايش سه بعدی آنها را تنظيم نمود.

و در نهايت با کليك بر روی آيکون  نيز میتوان در پنجرهی باز شده شروطی (دستوراتی) را جهت عدم نمايش عوارض با ارزشهای خاص، صادر کرده و اعمال نمود تا عوارض دارای ارزش مورد نظر ما درون نقشه نمايش داده نشود.

با اعمال دستور (Populati_2" < 20000) در پنجره ی مربوطه ی لايه ی Shahrestan شهر سرعين که جمعيتی کمتر از 20000 نفر دارد درون نقشه نمايش نمیيابد.
Stacked : از آنجا که کلمه ی Stacked به مفهوم انباشتن است، نمودار حاصل از اين روش نيز به حالت انباشته و روی هم، فقط در يك ستون نمايش میيابد.

Multiple Attributes : در اين روش فقط يك زير منو با نام Quantity by Category موجود میباشد که جهت تلفيق دو روش Category و Quantity بکار میرود. به منظور شروع کار فيلدی را در بخش Value Fields جهت کلاسه بندی بصورت ترکيب رنگی معرفی نموده و بر روی آيکون  کليك کنيد. و برای نمادگذاری نقطه ای نيز آيکون  را کليك نماييد و در پنجره ی باز شده فيلد مورد نظر خود را انتخاب و با اعمال تنظيمات دلخواه پنجره را Ok نماييد تا نمادگذاری صورت گيرد.

 

8- ایجاد Bookmark :

 

برای نشانهگذاری عوارض خاص جهت سهولت دسترسی در مراحل بعدی کار با نقشه، بايد از Bookmark استفاده نماييد. برای شروع، لايه ی کاربریهای اردبيل (Ardabil Land Use) را از مسير :\Book Layers\Ardabil City Data به محيط Arc Map اضافه نماييد. شما میتوانيد قبل از ايجاد Bookmark نقشه را به يکی از روشهای فوق کلاسه بندی کنيد. (جهت کلاسه بندی نقشه از فيلد String که بيانگر کاربریهای موجود در سطح شهر اردبيل است، استفاده شود.) با کمك Select by Attributes دستور (عنوان = درياچهی توريستی، تفريحی شورابيل) را وارد کرد و بعد از Apply کردن پنجره، با ابزار Zoom To Selected عارضه ی انتخاب شده را بزرگنمايی کنيد. 

حال از سربرگ Bookmark گزينه ی Create Bookmark را انتخاب کنيد و متن (درياچه ی توريستی، تفريحی شورابيل) را درون آن تايپ نموده و پنجره را Ok نماييد.

در اين صورت اگر نقشه را با استفاده از  (Full Extend) به حالت بزرگنمايی کامل در بياوريد، با کليك بر روی Bookmark تهيه شده از سربرگ Bookmark میتوان بر روی درياچه ی شورابيل رفت. جهت حذف و يا دسترسی به ساير موارد از جمله بزرگنمايی و فراخوانی Bookmark های قبلی بايد از منوی مذکور، گزينه ی Manage Bookmarks را انتخاب نماييد و در پنجره ی باز شده موارد فوق را اعمال کنيد.

 

9- ذخیره نمودن قسمتی از یک نقشه به عنوان لایهی جدید وکتوری

 

در مواقع خاصی پيش می آيد که کاربران نياز دارند قسمت خاصی از نقشه را به عنوان لايه ای مستقل ذخيره نمايند. فرضاً محققی به منظور مکان يابی فضای سبز در سطح شهر، به لايه های مستقل فضای سبز نياز دارد. جهت ذخيره نمودن عوارض مربوط به فضای سبز بصورت جداگانه، لايهی کاربریهای اردبيل را به محيط Arc Map اضافه نماييد. با کمك گرفتن از ابزار Select By Attributes از زير منوی سربرگ Selection و وارد نمودن دستور موجود در تصوير زير و Ok کردن پنجره، کل فضای سبز موجود در سطح شهر اردبيل به حالت انتخاب شده درآوريد .

بعد از انتخاب شدن فضاهای سبز، از بين ساير کاربری ها، بايد بر روی لايه ی کاربری ها راست کليك کرده و از مقابل گزينه ی Data ، بر روی Export Data کليك کنيد.

در پنجره ی باز شده و از مقابل عبارت Export گزينه ی Selected features را انتخاب نماييد و با کمك  مسير ذخيره و اسم لايه را وارد کرده، پنجره را Ok کنيد.

در پنجره ی Saving Data نوع فايل ذخيره را بر روی Shapefile تنظيم نماييد. بعد از مراحل فوق پنجره ای جهت اضافه کردن لايه ی جديد، به محيط کاری نرمافزار ظاهر میشود که میتوانيد بر روی Yes کليك نموده و لايه را به Arc Map اضافه نماييد.

روش دومی هم برای ايجاد لايه ی جديد وجود دارد که در اين روش بعد از انتخاب لايه ی مورد نظر بايد بر روی لايه ی اصلی راست کليك نموده و از زير منوی Selection گزينه ی Create Layer From Selected Features را کليك نماييد. تفاوت اين روش با روش قبلی در موقتی بودن لايه هاست. يعنی لايه ی ايجاد شده در اين روش به طور دائمی ذخيره نشده و صرفاً جهت نمايش در Data View ايجاد میشود.

 

سفارش پروژه برنامه نویسی

مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با دارا بودن ده ها نیروی متخصص آماده انجام انواع پروژه های زیر برای وزارت خانه ها ، سازمان ها ، شرکتها و اشخاص می باشد :

  • پروژه های تحت وب و ویندوز
  • طراحی سایت
  • فروشگاه اینترنتی
  • اپلیکیشن های موبایل
  • پروژه های مهندسی نرم افزار
  • طراحی بانک های اطلاعاتی
  • مشاوره 

برای سفارش پروژه اینجا کلیک کنید.

و یا با شماره 09120802196 ، 09129313358 به صورت تلفنی یا تلگرام پروژه خود را سفارش دهید.

عضویت در کانال تلگرام