<< در این قسمت از آموزش که در سه بخش ارائه شده است به معرفی لایه های موجود در Arc Map میپردازیم >>
 
5- کار با جداول اطالعات توصیفی (Table Attribute) و شناخت اجزای آن
مقدمه

 قلب هر سيستم اطالعات جغرافيايی، دادههای آن است که کليه ويرايشها، تجزيه و تحليلها و کاربردهای مورد انتظار از يك سيستم اطالعات جغرافيايی بر اساس آنها انجام میگيرد و با توجه به اين امر صحت و سقم اطالعات وارد شده نيز حائز اهميت فوقالعادهای خواهد بود، چرا که با دادههای با دقت باال است که می- توان به نتايج صحيحی نايل شده و خروجی های حاصل از آن را در تصميم گيری های مديريتی بکار بست و برای بهبود اوضاع اميدوار بود. هر سامانه ی اطالعات جغرافيايی شامل دو نوع اطالعات مکانی و توصيفی میباشد که اطالعات مکانی شامل عوارض زمينی و اطالعات توصيفی نيز شامل ويژگیهای مربوط به عوارض زمينی همچون طول، عرض، ارتفاع و ساير ويژگیها میباشد که ترکيب اين دو اطالعات درون GIS ويژگی بارزی به آن داده است. به هنگام ايجاد اليههای جديد در نرمافزار GIS Arc جداول توصيفی نيز بطور خودکار به همراه اليهها ايجاد میشود که میتوان اطالعات توصيفی عوارض را درون آنها ثبت و ذخيره کرد و در مراحل بعدی آنها را بکار بست. ناگفته نماند که ثبت اطالعات توصيفی در جداول اطالعاتی معموالا بيش از 87 درصد زمان را به خود اختصاص میدهد و نکته اصلی اين است که بايد نهايت دقت را در هنگام وارد کردن اطالعات به کار بست تا بتوان به نتايج حاصله اطمينان کرد. برای باز کردن جداول توصيفی، بر روی اسم لايه ی مورد نظر راست کليك کرده و گزينه Table Attribute Open را انتخاب کنيد. و همچنين میتوانيد کليد Ctrl را پايين نگه داشته و بر روی نام لايه دوبل کليك کنيد تا پنجره اطالعات توصيفی باز شود. زمانی که لايه ی جديدی را در نرمافزار GIS Arc ايجاد میکنيد نرم افزار بصورت پيشفرض جدولی دو ستونه به نامهای FID و Shape ايجاد می کند. ستون FID که از عدد صفر شروع میشود بيانگر شماره ی رديف بوده و ستون Shape نيز نوع شکل عارضه را که میتواند Point ،Polyline و Polygon باشد، مشخص میکند. اين دو فيل به هيچ وجه قابل حذف نيستند. برخی از اجزای تشکيل دهنده ی اين پنجره به ترتيب عبارتند از: 9 )Option Table :گزينه هايی برای جستجو، پرسشگری، اضافه کردن Field جديد و گزارش گيری در اختيار کاربران قرار میدهد. 2 ) Tables Related :جداول مرتبط و وصل شده به جدول توصيفی را به نمايش میگذارد. 3 )Attribute by Select :با کليك بر روی اين آيکون پنجره ای به همين نام باز میشود که در اين پنجره میتوانيد انواع پرسشگری های توصيفی را بر اساس دادههای وارد شده انجام دهيد. 4 ) Selection Switch : رکوردهای انتخاب شده را از انتخاب خارج کرده و رکوردهايی که انتخاب نشده اند را انتخاب میکند.

5 )با وارد کردن شماره رديف میتوان به رديف مورد نظر رفت (توجه داشته باشيد که شماره از صفر شروع میشود بنابراين اگر شماره 25 را تايپ کرده باشيد نرم افزار شمارهای پايين تر از آن را خواهد آورد).

6 )records all Show :با انتخاب اين آيکون کل رديفها نمايش میيابد

7 )records Selected Show :با انتخاب اين گزينه فقط رديفهای انتخاب شده نمايش داده میشود.

 

6-کار با سربرگ Options Table جداول توصیفی

 

برای دسترسی به Option Table بر روی آيکون  در گوشه سمت چپ بالای پنجره جدول توصيفی کليك کنيد. همچنان که در تصوير زير مشاهده میفرماييد فرامين و دستورات زيادی در Option Table وجود دارد که به شرح مهم ترين آنها خواهيم پرداخت. Replace & Find :برای پيدا کردن ارزشهای توصيفی موجود در جداول و جا بجايی آنها با مشخصات و ارزشهای دلخواه کاربران مورد استفاده قرار میگيرد.

برای کار عملی جدول اطالعات توصيفی Shahrestan را باز کرده و گزينه Find & Replace  را انتخاب کنيد و در پنجره باز شده نام Ardabil را تايپ کنيد و دکمه Next Find را برای پيدا کردن Ardabil کليك کنيد.

شما میتوانيد برای تمرين جا بجايی، به سربرگ Replace رفته و نام انگليسی اردبيل را با نام فارسی آن جا بجا کنيد. ولی توجه داشته باشيد که برای اين عمليات بايد اجازه ويرايش بر روی اليه را صادر کنيد، برای صدور اجازهی ويرايش لايه ها بر روی نام لايه ی مورد نظر راست کليك نموده و گزينه ی Editing Start را از مقابل گزينه ی Feature Edit انتخاب نماييد.

اکنون میتوانيد به پنجره Replace & Find و سربرگ Replace برگشته و در کادر With Replace نام اردبيل را به فارسی تايپ کنيد و با کليك بر روی دکمه Replace نام Ardabil را به اردبيل تغيير دهيد. برای تمرين نام تمام شهرستانهای اردبيل را به فارسی برگردانيد. برای ذخيره نيز میتوانيد از زير منوی Editor ،Save Edits را کليك کرده و بعد از آن Editing Stop را کليك کنيد.

  Select by Attributes :اين ابزار رکوردها را بر اساس پرسشگری های توصيفی کاربران انتخاب میکند و در واقع يکی از دستورات اساسی اين بخش است. برای فراخوانی اين ابزار بر روی آن کليك کنيد تا پنجره مربوطه باز شود. برای مثال قصد داريم در بين شهرستانها اردبيل را انتخاب کنيم لذا طبق تصوير دستورات را وارد میکنيم.

مراحل کار بدين صورت است که 1 )بعد از باز شدن پنجره Attribute by Select در زير کادر Method بر روی فيلد Name دوبل کليك کنيد. 2 )بر روی علامت مساوی تك کليك کرده و  3) Values Unique Get را کليك کنيد با باز شدن کادر بالايی  ...Unique Get  بر روی اردبيل دوبل کليك نماييد. حال اگر Apply را کليك کنيد در محيط View Data و بر روی نقشه، شاهد انتخاب شدن شهرستان اردبيل خواهيد بود که اگر در حالت Edit Start باشد، میتوانيد ويرايش و يا حذف کنيد. در صورت زياد بودن زيرمجموعه های (تعداد شهرستانها) فيلد Name برای سهولت دسترسی به شهرستان مورد نظر میتوانيد از کادر مشخص شده مقابل To Go استفاده کرده و با تايپ حرف اول نام شهرستانها و فشردن کليد Enter به شهرستان مربوطه دست پيدا کنيد.

مثالی ديگر: برای آشنايی بيشتر با کاربرد   Select by Attributes ،شهرهايی را که تراکم جمعيت در آنها بيش از 100 نفر در هکتار است را پيدا کنيد. برای اين پرسشگری بايد دستور قبلی را با کليك بر روی دکمه  پاک کنيد. بعد از آن 1 )درون کادر فيلدها، فيلد Pop85_Dens را با دوبل کليك انتخاب کنيد. 2 ) علامت  را کليك نموده و 3 )عدد 100 را تايپ نماييد و در نهايت 4 )Apply را کليك کنيد.

لازم به ذکر است که درون پنجره Select by Attributes ، دستورات ترکيبی و پيچيدهای را نيز میتوانيد صادر کنيد برای مثال قصد داريم شهرستانهايی را که بيش از 100000 نفر جمعيت دارند و همچنين دارای نسبت جنسی کمتر از 105 هستند را انتخاب کنيم. برای اعمال اين عمليات دستور روبرو را صادر میکنيم " Populati_2" >100000 AND "Sex_Rate_8" <105

چندين دکمه در پايين پنجرهی Select by Attributes ، موجود است که توضيحی مختصر در مورد تك تك آنها خالی از لطف نيست. دکمه Clear که قبل شرح آن رفت. و اما دکمه  : برای سنجش صحت و سقم دستورات بکار میرود و در واقع با کليك بر روی اين آيکون میتوانيم از اشتباه يا صحيح وارد کردن دستورات مطلع شويم.در مواردی که دستورات خود را صحيح وارد کرده باشيد با . پنجره شماره 1 روبرو خواهيد شد و در غير اين صورت با پنجره شماره 2

آيکون  برای فراخوانی Help نرمافزار بکار میرود، آيکون  برای فراخوانی دستورات ذخيره شدهی قبلی کاربرد داشته و در نهايت آيکون  نيز برای ذخيره ی دستورات بکار میرود. Clear Selection : عوارض را از حالت انتخاب خارج میکند.

Switch Selection : رکوردهای انتخاب شده را از انتخاب خارج کرده و رکوردهايی که انتخاب نشدهاند را انتخاب میکند.

Select All : برای انتخاب همهی رکوردهای موجود در جدول بکار میرود.

Add Field : اين گزينه برای ايجاد Field های جديد در جداول توصيفی بکار می- رود. در ايجاد هر فيلدی بايد توجه داشته باشيد که نوع فيلد ايجاد شده متناسب با دادههايی باشد که قصد ثبت و ذخيره کردن آنها را داريد. برای درک بهتر، در پنجرهی جدول توصيفی لايهی شهرستان و از منوی Table Option بر روی Add Field کليك کنيد تا پنجره مربوط به آن باز شود و در آنجا برای تراکم جمعيت شهرستانهای اردبيل فيلدی تحت عنوان Density ايجاد نماييد. (لازم به ذکر است که در هنگام ايجاد فيلد جديد لايه بايد در حالت Stop Editing قرار گرفته باشد در غير اين صورت فيلدی ايجاد نخواهد شد). طبق تصوير زير عمل کنيد 1) در بخش اول نام فيلد را وارد کرده و 2) در بخش دوم نوع فيلد را انتخاب نموده و در نهايت Ok کنيد.

در منوی کشويی Type شش گزينه موجود است که برای تعيين نوع فيلدها بکار میروند؛ گزينه Short Integer اعداد صحيح 8 کاراکتر را شامل میشود، گزينه Long Integer اعداد صحيح تا 16 کاراکتر را در بر میگيرد، گزينهی Float اعداد اعشار تا 8 کاراکتر را شامل میشود، گزينهی Double اعداد اعشار تا 16 کاراکتر را شامل میشود، فرمت Text برای فيلدهايی که دادههای متنی را در بر میگيرد، استفاده میشود (همچون اسم شهرها). و در نهايت گزينه ی Date نيز برای فيلدهايی که تاريخ وقوع رويدادی خاص را نشان میدهد، استفاده میشود.

 Turn All Fields on : اين گزينه همچنان که از اسم آن مشخص است، برای روشن کردن تمام فيلدهايی که خاموش شده اند، استفاده میشود.

 Show Field Aliases : در صورتيکه برای فيلدها اسم مستعار تعيين نماييد، با فعال کردن اين گزينه میتوانيد اجازه نمايش اسامی مستعار را صادر کنيد.
Arrange Table : اين گزينه و زير منوهای آن برای تنظيم نمايش اطلاعات توصيفی چندين لايه درون يك پنجره، بصورت افقی و يا عمودی بکار میرود.

گزينه اول برای تنظيم نمايش پنجرهها به حالت افقی بکار میرود، گزينه دوم حالت عمودی را ممکن میسازد، گزينهی سوم نيز پنجره ها را به حالت قبلی باز میگرداند و بالاخره گزينه چهارم برای برگشت از عمل انجام شده توسط گزينه ی سوم بکار میرود.

Restore Default Column Widths : در صورتيکه عرض فيلدها را کم و يا زياد کرده باشيد با کليك اين گزينه همه تغييرات لغو شده و عرض فيلدها به شکل اوليه خود باز میگردند.
Restore Default Field Order : اگر احياناً تغييرات ظاهری (همچون جا بجايی فيلدها) در بين فيلدها اعمال کرده باشيد با کليك اين گزينه میتوانيد جدول را به حالت قبل از جا بجايی برگردانيد.
Join and Relates : اين گزينه برای ايجاد 1) اتصال و 2) ارتباط بين جداول توصيفی کاربرد دارد. گزينهی بعدی نيز (Related Tables) جداول مرتبط را نمايش میدهد.

Create Graph : با انتخاب اين گزينه قادر خواهيد بود از فيلدهای مورد نظرتان نمودار تهيه کنيد. برای شروع روی گزينه ی مذکور کليك نماييد تا پنجره ی Create Graph Wizard باز شود. در پنجره مورد نظر تنظيمات را طبق مراحل زير، بصورت گام به گام انجام دهيد.
Graph type : در اين بخش نوع نمودار را، از بين نمودارهای ستونی، دايرهای، خطی و ساير انواع آن تعيين کنيد.
Layer/Table : در اين بخش بايد لايه های که میخواهيد از فيلدهای آن گراف تهيه کنيد را تعيين نماييد. پس لايه ی شهرستان را از اين کادر انتخاب کنيد.
Value field : در اين بخش فيلدی که قصد تهيه گراف از آن داريد را انتخاب کنيد. (فيلد Populati_2 را که جمعيت سال 1385 شهرستان اردبيل را در بر می گيرد را انتخاب نماييد.

(X field (optional : فيلد Populati_2 را جهت تنظيم صعودی يا نزولی بودن ستونهای نمودار وارد کرده و نوع آن را تعيين کنيد.
X Label field : برای تعيين برچسب محور افقی کاربرد دارد. (ترجيحاً اين گزينه را بر روی فيلد Name تنظيم کنيد).
Vertical axis : محل قرارگيری اعداد فيلد ارزش را میتوان از اين کادر تعيين کرد که در چپ و يا راست و يا هر دو طرف نمودار قرار گيرد.
Horizontal axis : محل قرارگيری برچسب افقی گراف را تعيين میکند که پايين، بالا و يا هر دو طرف نمودار قرار گيرد.
Add to Legend : با فعال شدن اين گزينه راهنمايی برای نمودار شما اضافه خواهد شد.
(Show Labels (marks : با فعال کردن اين گزينه شاهد اضافه شدن مقادير ستونها به عنوان برچسب هر ستون خواهيم بود.

Color : برای تعيين رنگ نمودار بکار میرود. و دارای سه گزينه است که گزينه
Match With Layer :رنگ همان لايهای که از فيلدهای آن گراف تهيه شده است را به نمودار میدهد.
گزينه Palette : که بهترين گزينه در بين سه گزينه موجود است چرا که طيفبندی خاصی را برای ستونهای نمودار تعيين میکند و هر ستونی را با رنگی منحصر به فرد نمايش میدهد.

و گزينه آخر نيز Custom : کاربران را در تعيين رنگ مورد نظر مختار میگذارد.
Bar style : از اين کادر نوع شکل ستونها را میتوان تعيين نمود.
Bar size : در اين کادر میتوان اندازهی عرض ستونها را به درصد تعيين کرد.

Show border : با فعال کردن اين گزينه کادری در اطراف ستونهای نمودار رسم میشود.

بعد از اعمال تنظيمات فوق گزينهی Next را کليك نموده و به مرحله بعد برويد. در پنجره بعدی تنظيمات زير را انجام دهيد.

… Show all feature: با فعال کردن اين کادر تمام رکوردهای ثبت شدهی فيلد ارزش درون گراف نمايش میيابد.

…Highlight currently selected : برای هايلايت کردن ستون رکوردهای انتخاب شدهی فيلد ارزش بکار میرود.

… Show only selected feature: با فعال شدن اين گزينه فقط ستون رکوردهايی که انتخاب شدهاند نمايش میيابد.

در پايين کادر General graph properties و مقابل کادر Title میتوانيد عنوانی برای نمودار خودتان تعيين نماييد. و اگر قصد پا نويسی نمودار را داشته باشيد بايد در مقابل کادر Footer ، پا نويس خود را بنويسيد. با فعال کردن گزينه ی Graph 3D view میتوانيد نمايش سه بعدی نمودار را داشته باشيد.

Graph legend : با فعال نمودن اين گزينه میتوان برای گراف راهنما اضافه کرده و در کادر Title عنوانی برای آن تعيين نمود و همچنين در مقابل گزينه Position نيز میتوانيد محل قرارگيری را تعيين نماييد.

و اما گزينه های موجود در کادر Axis properties امکان نمايش نام محورها، تغيير نام آنها و روشن يا خاموش کردن آنها را برای کاربران ايجاد میکند؛ به شکلی که میتوانيد برای هر کدام از محورها اسم خاصی را نوشته و به منظور نمايش آنها، تيك گزينه Visible را بگذاريد. و در آخرين مرحله بر روی دکمه Finish کليك نماييد تا نمودار شما برای خروجی گيری و يا ذخيره مهيا شود.

بعد از آماده شدن گراف، با راست کليك بر روی پنجرهی نمودار و انتخاب گزينهی Save میتوانيد مسيری برای ذخيره ی نمودار خود انتخاب ک.ده و آن را به فرمت Grf ذخيره نماييد. اين نوع ذخيره زمانی کاربرد دارد که شما قصد داشته باشيد بعد اً با فراخوانی مجدد گراف تهيه شده تنظيماتی درون آن اعمال نماييد. همچنين در صورت تمايل میتوانيد با انتخاب گزينهی Add to Layout گراف تهيه شده را به نقشهی خروجی خود اضافه نماييد.

ولی در صورتی که بخواهيد نمودار را به همان شکل و بدون قابليت ويرايش مجدد و به فرمت عکس ذخيره کنيد، بايد بر روی گزينه ی Export کليك نماييد تا پنجرهی Export Dialog باز شود. در پنجره باز شده نوع فرمت، وضوح (DPI) و ساير تنظيمات را انجام داده و در مسير دلخواه با نام مورد نظر ذخيره نماييد. توجه داشته باشيد هر چقدر DPI تصوير بالا باشد وضوح آن نيز بيشتر خواهد داشت.

ضمناً برای ايجاد گراف از مسير View/Graphs/Create نيز میتوانيد استفاده نماييد.

Add Table to Layout : جداول توصيفی را درون طرح خروجی جانمايی (اضافه) میکند.

Reload Cache :

 Print : برای پرينت گرفتن از جدول توصيفی لايه میتوان از اين گزينه استفاده کرد.

Reports : جهت تهيه گزارش از فيلدهای مورد نظر جداول توصيفی از اين گزينه استفاده میشود. جهت شروع گزارش گيری از Table Options و منوی Reports گزينهی Create Report را انتخاب نماييد تا پنجرهی Report Wizard باز شود.

 و در پنجره ی باز شده در کادر Layer/Table ، لايه شهرستان را انتخاب کرده و از کادر زيرين Available Fields فيلدهايی که قصد گزارش گيری از آنها را داريد، انتخاب کرده و با کليك بر روی آيکون  آنها را به کادر Report Fields انتقال دهيد. سپس بر روی Next کليك کنيد.

در اين پنجره فيلد Name را از کادر Report Fields به عنوان سرگروه انتخاب کرده و با آيکون به کادر روبرويی بفرستيد و در نهايت Next را کليك نماييد و در پنجرهی بعدی ترتيب قرارگيری فيلدها و نزولی (Ascending) يا صعودی (Descending) بودن داده های موجود در آنها را تعيين کنيد.

 همچنين در پنجرهی Summary Options نيز میتوانيد پارامترهايی همچون حداقل، ميانگين، حداکثر و مجموع را تيك بزنيد تا نرم افزار اين پارامترها را بر اساس داده های موجود در فيلدها محاسبه نموده و به گزارش شما اضافه کند.

در پنجره ی بعدی بايد تنظيمات مربوط به طرح خروجی گزارش و ... را تعيين نماييد. و در نهايت Next را کليك کنيد.

در پنجرهی ماقبل آخر نيز استايل دلخواه خود را انتخاب کرده و Next را کليك نماييد.

در آخرين پنجره نيز عنوانی برای گزارش خود تعيين کرده و Finish را انتخاب نماييد.

در آخر امر شاهد آماده شدن گزارش برای ذخيره کردن و يا خروجی گرفتن خواهيد بود و با کليك بر روی آيکون  میتوانيد گزارش مورد نظر را به فرمت RLF ذخيره نماييد. با استفاده از آيکون  Export report to file میتوان از گزارش موجود به فرمت های متنوع خروجی گرفت و همچنين با انتخاب آيکون  Add report to Arc Map Layout میتوانيد گزارش را به طرح خروجی خود اضافه کنيد.

Export : با کليك بر روی اين گزينه میتوانيد از جداول توصيفی لايه ها به فرمت های (dbf (Data Base Table يا TXT خروجی بگيريد.

Appearance : با انتخاب اين گزينه پنجره ی Appearance Table باز میشود که درون آن میتوانيد تنظيماتی همچون نوع، رنگ و اندازه ی فونت و همچنين رنگ رکوردهای انتخاب و های لايت شده و يا ساير تنظيمات ظاهری را انجام داده و Ok کنيد.

 

برای تغييرات و تنظيمات بيشتر در جداول توصيفی میتوانيد بر روی فيلد مورد نظر راست کليك کنيد تا زير منوی آن باز شود و به گزينه های زير دسترسی پيدا کنيد.

Sort Ascending : برای مرتب کردن دادههای فيلد مورد نظر بصورت صعودی (افزايشی) بکار میرود.
Sort Descending : برای مرتب کردن دادههای فيلد مورد نظر بصورت نزولی (کاهشی) بکار میرود.
Advanced Sorting : تنظيمات فوق را با اختيارات بيشتر و بصورت پيشرفتهتر انجام میدهد.

Summarize : با انتخاب اين گزينه و در پنجره باز شده میتوانيد خلاصه گزارشی از فيلد دلخواه خود تهيه نماييد. در پنجره ی باز شده و در قسمت اول فيلد مورد نظر را انتخاب نماييد و در بخش دوم نيز پارامترهايی (حداقل، حداکثر، ميانگين، مجموع و واريانس) که مايليد در خلاصه ی گزارش بيايد را انتخاب نماييد و در بخش سوم مسير و اسم دلخواه را داده و در نهايت Ok کنيد.

بعد از اتمام مراحل پيامی ظاهر میشود و از شما اجازه ی اضافه کردن جدول به Table of Content را میخواهد.اگر مايل بوديد جدول را به ليست محتوا اضافه کنيد در اين پنجره بر روی yes کليك نماييد.

بعد از اضافه شدن جدول به ليست محتوا بر روی آن راست کليك کرده و Open را انتخاب کنيد تا خلاصه گزارش موجود در جدول باز شود.

Statistics : با راست کليك بر روی فيلد مورد نظر و انتخاب اين گزينه پارامترهايی همچون تعداد رديف ها، حداقل، حداکثر، مجموع، ميانگين و انحراف معيار برای مقادير موجود در آن فيلد محاسبه شده و نمايش میيابد. همچنين نموداری جهت نمايش توزيع فراوانی مقادير موجود در فيلد ترسيم و نمايش میيابد.

Field Calculator : با انتخاب اين گزينه قادر خواهيد بود محاسبات مختلفی را در پنجره باز شده انجام دهيد. برای مثال ما قصد داريم نسبت جنسی را در شهرستانهای استان اردبيل بر اساس آمار جمعيتی سال 9385 ، محاسبه کنيم. برای شروع، فيلدی به اسم نسبت جنسی (Sex Rate) در جدول توصيفی لايهی Shahrestan اضافه نماييد . (فيلد از نوع اعداد صحيح 8 کاراکتره باشد در صورت نياز به دقت زياد نوع فيلد را از نوع اعشار انتخاب کنيد ) بعد از اضافه کردن فيلد لايهی مذکور را در حالت Start Editing قرار داده، بر روی فيلد جديد راست کليك کرده و گزينهی Field Calculator را انتخاب نماييد. در پنجره باز شده، دستور ([men_85] / [Women_85] *100) را وارد کنيد.

دستور فوق را بدين صورت وارد نماييد: 1) بر روی men_85 دوبل کليك نماييد. 2) بر روی آيکون  کليك کرده و 3) بر روی Women_85 نيز دوبل کليك نموده و 4) بر روی آيکون  کليك کنيد و در نهايت 5) عدد 977 را تايپ کرده و Ok نماييد تا دستور اجراء شده و محاسبات انجام شود. برای محاسبه تراکم جمعيت به نفر در هکتار نيز در پنجرهی Field Calculator ، دستور [Populati_2] / [Hectares] *10000] را صادر کرده و Ok کنيد.

Calculate Geometry : اين گزينه برای محاسبه مختصات عوارض بکار میرود. و بسته به عوارض پارامتر محاسبه شده کمی متفاوت خواهد شد به صورتی که برای عوارض نقطهای فقط طول و عرض (XY) را محاسبه میکند. ولی برای عوارض خطی به جز X و Y نقاط آغازين، پايانی و ميانی، طول خطوط نيز محاسبه میشود.و در نهايت برای عوارض سطحی ( X (Polygon و Y مرکز سطوح، مساحت و محيط را محاسبه میکند. برای آشنايی با اين قابليت جدول توصيفی شهرهای استان اردبيل را باز کرده و فيلدهای X و Y را به آن اضافه نماييد. سپس برای محاسبه طول بر روی فيلد X راست کليك و Calculate Geometry را انتخاب کنيد و در پنجره باز شده در قسمت Property ، مطابق تصوير زير …X Coordinate را انتخاب نموده و در بخش Coordinate System گزينهی اول را انتخاب کنيد و در بخش Units نيز واحد اندازه گيری را که در سيستم های مختصات متريك (UTM) متر هست، Meter را انتخاب نماييد و در نهايت پنجره را Ok کنيد تا محاسبات انجام شده و به جدول اطلاعات توصيفی اضافه شود. برای محاسبه طول نيز اين فرآيند را انجام دهيد منتها در بخش اول Y Coordinate… را انتخاب نماييد.

قابل ذکر است که تمام اين فرآيندها به کمك اکستنشن X Tools بصورت خودکار، بسيار راحتتر و پيشرفتهتر انجام میگيرد. و همچنين جعبه ابزار Arc Tool Box ابزارهايی برای محاسبات پارامترهای فوق در اختيار کاربران قرار می دهد که در بخش مربوطه به طور مفصل تشريح خواهد شد.

Turn Field Off : اين گزينه همانطور که از اسم آن مشخص است، برای خاموش کردن فيلد مورد نظر بکار میرود، فيلد خاموش شده در جدول نمايش نمیيابد. برای روشن کردن فيلد خاموش شده میتوانيد بر روی لايه ی مورد نظر راست کليك کرده و Properties را انتخاب نماييد، تا پنجره مربوطه باز شود، در پنجره مذکور و سربرگ Field تيك فيلد يا فيلدهايی را که میخواهيد روشن کنيد را گذاشته و Ok نماييد، همچنين 1) با کليك بر آيکون  Turn All Fields On میتوانيد همه ی فيلدهای خاموش شده را روشن کنيد و 2) با انتخاب آيکون  Turn All Fields Off نيز میتوانيد همه ی فيلدهای موجود را خاموش نماييد. قابل ذکر است همچنان که قبلاً اشاره شد برای روشن کردن تمام فيلدها از منوی Table Option نيز میتوان بر روی گزينه ی Turn All Fields On کليك نمود.

Freeze/Unfreeze Column : اين گزينه برای تثبيت (ميخکوب کردن) فيلد (ستون) مورد نظر کاربرد دارد. با راست کليك بر روی فيلد مورد نظر و انتخاب اين گزينه، فيلد مذکور در زمان حرکت بين ساير فيلدها در بصورت ثابت در سمت چپ جدول توصيفی قابل مشاهده خواهد بود. برای غير فعال کردن دوباره اين عمليات را تکرار نماييد.

Delete Field : برای حذف کردن فيلد مورد نظر، میتوانيد از اين گزينه استفاده نماييد. بدين صورت که بر روی فيلد مورد نظر راست کليك کرده و اين گزينه را انتخاب کنيد و در پنجره ی باز شده Yes را کليك نماييد.

Multi Delete Fields : اين گزينه برای حذف چندگانه ی فيلدها بکار میرود. برای استفاده از اين قابليت بر روی يکی از فيلدها راست کليك کرده و گزينه ی مذکور را انتخاب نماييد و در پنجره ی باز شده فيلدهايی را که تمايل به حذف آنها داريد را انتخاب نموده و Ok کنيد، همچنين در پنجره ظاهر شده نيز بر روی Yes کليك کنيد. ضمناً اين گزينه از اکستنشن X Tools Pro نيز قابل دسترسی است.

 

Properties : با انتخاب اين گزينه پنجرهی Field Properties باز میشود که در اين پنجره میتوانيد ويژگیهای فيلد مربوطه را مشاهده کرده و در صورت لزوم تغييراتی بر روی آن اعمال نماييد.

سفارش پروژه برنامه نویسی

مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با دارا بودن ده ها نیروی متخصص آماده انجام انواع پروژه های زیر برای وزارت خانه ها ، سازمان ها ، شرکتها و اشخاص می باشد :

  • پروژه های تحت وب و ویندوز
  • طراحی سایت
  • فروشگاه اینترنتی
  • اپلیکیشن های موبایل
  • پروژه های مهندسی نرم افزار
  • طراحی بانک های اطلاعاتی
  • مشاوره 

برای سفارش پروژه اینجا کلیک کنید.

و یا با شماره 09120802196 ، 09129313358 به صورت تلفنی یا تلگرام پروژه خود را سفارش دهید.

عضویت در کانال تلگرام