مرحله 1) ابتدا برنامه Arc GIS Desktop 1.01 را از بین فایلهای موجود در داخل DVD نرم افزار اجرا کنید:

مراحل نصب را به صورت زیر ادامه دهید:

 

تیک این قسمت را برداشته و مراحل را ادامه دهید.                      Next > I accept the license agreement > Next > Complete > Next > Next

Install  > Finish <

مرحله 2) برنامه Arc GIS License Manager را اجرا و مراحل نصب را دنبال کنید:

Next > Next > Install > Finish

در مسیر نصب نرم افزار فایل License Server Administrator را اجرا کنید و مراحل را طبق شمارهگذاری روی تصویر ادامه دهید:

مرحله 1( از داخل فولدر Crack ( patch ( دو فایل Arc GIS.exe و Service را در مسیر زیر کپی کنید:


C:\Program Files (x68)\ArcGIS\License1.01\bin

 

فایل Service که در مسیر ذکر شده کپی کردید را باز کرده و نام کامپیوتر خود را در جای مشخص شده وارد نمایید:

پنجره باز شده را ببندید و گزینه Yes جهت اعمال تغییرات را انتخاب نمایید.
فایل AfCORE.dll را از داخل فولدر patch در مسیر زیر کپی نمایید: C:\Program Files (x68)\ArcGIS\Desktop1.01\bin


مرحله 4) به برنامه License Server Administrator بازگردید و از محل قبلی ابتدا گزینه Re-read License و سپس گزینه Start را کلیک نمایید، در صورتیکه عبارت زیر را مشاهده کردیدکار تا این مرحله به موفقیت
طی شده است.


License Server Status: Running


در غیر اینصورت بایستی کلیه محتویات نرم افزار را حذف کرده و نرم افزار را از ابتدا دوباره نصب کنید.
درصورتیکه پس از نصب دوباره نرم افزار به این مشکل برخوردید چارهای جزء تعویض ویندوز خود ندارید.
اگر پیغام ( License Server Status: Running ) را مشاهده کردید گزینه OK را زده و برنامه License Server Administrator را ببندید و سپس برنامه Arc GIS Administrator را اجرا کنید.

در قسمت Change نام کامپیوتر خود را وارد کرده و گزینه OK را انتخاب نمایید. اکنون نصب نرم افزار با موفقیت انجام شده است، میتوانید آن را اجرا نمایید.

 

عضویت در کانال تلگرام