منطق برنامه نویسی: اجرای کد بر اساس شروط
 
 
شرط If
 
VB اجازه می دهد که شما کدها را بر اساس شرط اجرا نمایید.
برای بررسی یک شرط می توانید از عبارت if استفاده کنید. عبارت if بر اساس شرط شما، مقدار false یا true بر می گرداند.
عبارت if یک بلوک کد را شروع می کند.
شرط داخل یک پرانتز نوشته می شود.
کد داخل بلوک به شرطی اجرا می شود که تست true باشد.
مثال:

@Code
Dim price=50
End Code
<html>
<body>
@If price>30 Then
    @<p>The price is too high.</p>
End If
</body>
</html>
 
خروجی کد بالا:
The price is too high.
 
شرط Else
 
عبارت if می تواند با شرط else ترکیب شود.
در صورتی که شرط if برابر false شد، کد داخل بلوک else اجرا می شود.
مثال:

@Code
Dim price=20
End Code
<html>
<body>
@if price>30 then
    @<p>The price is too high.</p>
Else
    @<p>The price is OK.</p>
End If
</body>
</htmlV>
 
 
خروجی کد بالا:
The price is OK.
 
نکته: در مثال بالا، اگر شرط اول true باشد، کد داخل بلوک اجرا می شود. شرط else هر چیز دیگر را اجرا می کند.
 
شرط Else If
 
با استفاده از else if چند شرط بررسی می شود:
مثال:

@Code
Dim price=25
End Code
<html>
<body>
@If price>=30 Then
    @<p>The price is high.</p>
ElseIf price>20 And price<30
    @<p>The price is OK.</p>
Else
    @<p>The price is low.</p>
End If   
</body>
</html>
 
خروجی کد بالا:
The price is OK.
 
در مثال بالا، اگر شرط اول برقرار باشد، کد داخل بلوک اول اجرا می گردد.
در غیر این صورت، اگر شرط دوم برقرار شد، کد داخل بلوک دوم اجرا می گردد.
می توانید هر تعداد شرط else if داشته باشید.
در نهایت اگر هیچ کدام از شرط های else if برقرار نشد، کد داخل بلوک else (بدون شرط) اجرا می شود.
 
شرط Select
 
یک بلوک select می تواند برای بررسی تعدادی شرط واحد استفاده شود:
مثال:

@Code
Dim weekday=DateTime.Now.DayOfWeek
Dim day=weekday.ToString()
Dim message=""
End Code
<html>
<body>
@Select Case day
Case "Monday"
    message="This is the first weekday."
Case "Thursday"
    message="Only one day before weekend."
Case "Friday"
    message="Tomorrow is weekend!"
Case Else
    message="Today is " & day
End Select
<p>@message</p>
</body>
</html>
 
 
خروجی کد بالا:
Tomorrow is weekend!
 
 
مقدار تست (day) داخل پرانتز قرار می گیرد. هر شرط با کلید واژه case می آید و در انتهای آن نیز یک دو نقطه قرار دارد. بعد از آن خطوط کدی که باید برای این شرط اجرا شود می آید و در نهایت بلوک با break خاتمه می یابد، اگر شرط با هریک از مقادیر case معادل بود، خطوط کد واقع در آن case اجرا می شود.
بلوک select می تواند حالت پیش فرض داشته باشد (Case Else) هنگامی که هیچ یک از شرط های case برقرار نبود. کد داخل بلوک Case Else اجرا می شود.
 
منبع:بیاموز
 
پایان آموزشAsp.net---razorwink

سفارش پروژه

مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با دارا بودن ده ها نیروی متخصص آماده انجام انواع پروژه های زیر برای وزارت خانه ها ، سازمان ها ، شرکتها و اشخاص می باشد :

  • پروژه های تحت وب و ویندوز
  • طراحی سایت
  • فروشگاه اینترنتی
  • اپلیکیشن های موبایل
  • پروژه های مهندسی نرم افزار
  • طراحی بانک های اطلاعاتی
  • مشاوره 

برای سفارش پروژه اینجا کلیک کنید.

و یا با شماره 09120802196 ، 09129313358 به صورت تلفنی یا تلگرام پروژه خود را سفارش دهید.