معرفی:
مشخصات فنی:

ابزار برنامه نویسی
بانک اطلاعاتی
تعداد کاربران: نامحدود بوده و با استفاده از امکانات موجود در نرم افزار قابل تعریف می باشد.
سیستم عامل : قابل نصب بر روی ورژن های مختلف ویندوز

مقدمه:

امروزه اغلب اداره ها در پی کسب سیستم های دیجیتالی و الکترونیک هستند ، تا به این ترتیب بر سرعت و دقت عمل افراد بیافزایند. از جمله این سیستم ها نرم افزار ثبت وبایگانی اطلاعات اصناف و کسبه می باشد. به علت نیاز به سطوح دسترسی متفاوت براساس نیازارباب رجوع چنین سیستم مکانیزه ای کمک بزرگی می باشد ما نیز در این راستا تلاش کرده ایم تا نرم افزاری جامع و با کاربری ساده را ارائه دهیم که در ادامه به شرح قابلیت ها و امکانات نرم افزار خواهیم پرداخت.

مشکلات سیستم سنتی:

افزایش حجم مدارک
مشکلات نگهداری و ذخیره و بازیابی مستندات
سرعت و دقت کم
زبان برنامه نویسی قدیمی
بایگانی دستی
عدم محاسبه دقیق عوارض سالهای جدید
عدم وجود کدینگ های محاسباتی

اهداف سیستم :

نرم افزار مورد نیاز به علت نیاز به دقت و سرعت می بایست براساس مهندسی نرم افزار و اصول مهندسی تهیه گردد. به این صورت اعتماد سیستم نیز افزایش می یابد . مسلما هزینه هایی که برای چنین سیستمی صرف خواهد شد ارزش ارتقا کیفیت و سود اوری های اینده را درپی خواهد داشت.
ساختارکلی سیستم :
محیط عملیاتی سازمانی رادرنظربگیرید که وظیفه آن پاسخ گویی به درخواست های ارباب رجوع ازجمله تمدید ، جابجایی ، انتقال شغلی ،ابطال،تعطیلی، صدور و انتقال پروانه ومحاسبه عوارض انها می باشد.

عملکرد سیستم :

ابتدا ارباب رجوع با مراجعه به اتحادیه و دریافت فرم های خام وسپس مراجعه به واحد درآمد شهرداری برای یکی از آیتم های تمدید ، جابجایی ، انتقال شغلی ، ابطال ، تعطیلی ، صدور و انتقال پروانه اقدام نموده و با محاسبه عوارض براساس فرمول های خاص و پرداخت ان توسط ارباب رجوع وسپس با بایگانی مدارک و گرفتن تاییدیه و مراجعه به اتحادیه کارپایان می یابد.
محاسبه عوارض : ورودی عوارض مانده تا اخرسال
صدور : (60 * واحد)+ (تعداد ماه های مانده * واحد)
جابجایی : 2*(عوارض سال جاری) + (عوارض سالهای قبل) (باشرط سال 83)
تمدید : (عوارض سال جاری) + (عوارض سالهای قبل) (باشرط سال 83)
انتقال شغلی : ما به التفاوت ورودی 2 شغل + ما به التفاوت عوارض 2 شغل + عوارض سالهای قبل (باشرط سال 83)
انتقال : بدهی قبلی تا پایان همان سال + عوارض صدور

شرط ها :

1- اگر برای صدور تاریخ کمتر از 15 ماه بود از اول ماه و اگر بیشتراز 15 ماه بود اول ماه بعد لحاظ گردد.
2- اگر سال بدهی کمتر از سال 83 بود واحد سال های بدهی براساس واحد سال 83 محاسبه گردد اما اگر بیشتراز 83 بود براساس واحد همان سال.
3- گرد کردن مبالغ خرد اگر کمتراز 50 تومان به صفر واگربیشتر از 50 تومان بود به 100 تومان.
4- برای تمامی مراحل عوارض تا پایان سال محاسبه گردد.
روال کاری سیستم بایگانی دیجیتال :
1- اسکن فرم های اتحادیه
2- اسکن فیش واریزی
3- اسکن فرم مشخصات فردی
4- اسکن فرم تاییدیه اتش نشانی
5- اسکن فرم انتقال قطعی

راهکارها :

برای هریک از مراحل به جز صدور فقط کافیست اخرین فیش تسویه حساب اسکن شود که این عمل راه کاری به جای 11000 پرونده قبلی می باشد.
برای جابجایی از یک منطقه به منطقه دیگر فقط فیش تسویه حساب و تاییدیه حساب قطعی ازشهرداری منطقه قبل و فرم مشخصات فردی اسکن شود.  

Use Case
نمودار Sequence:
صدور :
تمدید :
انتقال شغلی :
جابجایی :
انتقال :
Use Case Document
صدور :

این use case برای صدور پروانه جدید و محاسبه عوارض برای آن میباشد. اصلاعات توسط کاربر وارد و از دیتا بیس خوانده و پس از محاسبه عوارض به صورت مجموع محاسبه عوارض سال جاری تا اخرسال و عوارض ورودی و صدور فیش فرم های اسکن شده در دیتا بیس بایگانی ذخیره میشود.

تمدید :

این use case برای تمدید پروانه و محاسبه عوارض برای آن میباشد. اطلاعات توسط کاربر وارد و از دیتا بیس خوانده و پس از محاسبه عوارض به صورت مجموع محاسبه عوارض سال جاری و عوارض پرداخت نشده سال های قبل و صدور فیش اخرین فیش پرداختی اسکن شده در دیتا بیس بایگانی ذخیره میشود.

انتقال شغلی :

این use case برای انتقال شغلی پروانه و محاسبه عوارض برای آن میباشد. اطلاعات توسط کاربر وارد و از دیتا بیس خوانده و پس از محاسبه عوارض به صورت مجموع مابه التفاوت عوارض دوشغل و مابه التفاوت ورودی دو شغل و عوارض پرداخت نشده سال های قبلی و صدور فیش اخرین فیش پرداختی اسکن شده در دیتا بیس بایگانی ذخیره میشود.

جابجایی:

این use case برای جابجایی پروانه و محاسبه عوارض برای آن میباشد. اطلاعات توسط کاربر وارد و از دیتا بیس خوانده و پس از محاسبه عوارض به صورت مجموع محاسبه عوارض پرداخت نشده سال های قبل ودوبرابر عوارض سال جاری و صدور فیش ، فیش پرداختی و تاییدیه تسویه حساب از شهرداری منطقه دیگر و فرم مشخصات فردی اسکن شده در دیتا بیس بایگانی ذخیره میشود.

انتقال:

این use case برای انتقال پروانه و محاسبه عوارض برای آن میباشد. اطلاعات توسط کاربر وارد و از دیتا بیس خوانده و پس از محاسبه عوارض به صورت مجموع محاسبه عوارض پرداخت نشده سال های قبل و عوارض سال جاری و صدور فیش اخرین فیش پرداختی اسکن شده در دیتا بیس بایگانی ذخیره میشود.

نمودار وضعیت:

که به بررسی وضعیتهای ممکن شی اصلی درسیستم می پردازند. این حالت شامل :
دردست اقدام
اتمام
بایگانی
نمودار پیاده سازی نمودار اجزا
Use Case : صدور پروانه
ID : US01
Actor : کاربر
Target : محاسبه عوارض
Percondition : کرده باشیم login
Flow Of Event :
1- کاربر روی دکمه صدور پروانه در فرم اصلی کلیک کند.
2- کاربر اطلاعات را وارد کند.
3- کاربر روی دکمه محاسبه عوارض کلیک کند.
4- کاربر روی دکمه چاپ فیش کلیک کند.
5- کاربر فرم هارا اسکن شده را ذخیره کند.
6- یک پیام جهت تاییدیه به کاربر نمایش داده میشود.
Postcondition : Use Case : تمدید پروانه
ID : US02
Actor : کاربر
Target : محاسبه عوارض
Percondition : کرده باشیم login
Flow Of Event :
7- کاربر روی دکمه تمدید پروانه در فرم اصلی کلیک کند.
8- کاربر اطلاعات را وارد کند.
9- کاربر روی دکمه محاسبه عوارض کلیک کند.
10- کاربر روی دکمه چاپ فیش کلیک کند.
11- کاربر فرم هارا اسکن شده را ذخیره کند.
12- یک پیام جهت تاییدیه به کاربر نمایش داده میشود.
Postcondition : Use Case : انتقال شغلی
ID : US03
Actor : کاربر
Target : محاسبه عوارض
Percondition : کرده باشیم login
Flow Of Event :
13- کاربر روی دکمه انتقال شغلی در فرم اصلی کلیک کند.
14- کاربر اطلاعات را وارد کند.
15- کاربر روی دکمه محاسبه عوارض کلیک کند.
16- کاربر روی دکمه چاپ فیش کلیک کند.
17- کاربر فرم هارا اسکن شده را ذخیره کند.
18- یک پیام جهت تاییدیه به کاربر نمایش داده میشود.
Postcondition : Use Case : جابجایی
ID : US04
Actor : کاربر
Target : محاسبه عوارض
Percondition : کرده باشیم login
Flow Of Event :
1- کاربر روی دکمه جابجایی در فرم اصلی کلیک کند.
2- کاربر اطلاعات را وارد کند.
3- کاربر روی دکمه محاسبه عوارض کلیک کند.
4- کاربر روی دکمه چاپ فیش کلیک کند.
5- کاربر فرم هارا اسکن شده را ذخیره کند.
6- یک پیام جهت تاییدیه به کاربر نمایش داده میشود.
Postcondition : Use Case : انتقال
ID : US05
Actor : کاربر
Target : محاسبه عوارض
Percondition : کرده باشیم login
Flow Of Event :
1- کاربر روی دکمه انتقال پروانه در فرم اصلی کلیک کند.
2- کاربر اطلاعات را وارد کند.
3- کاربر روی دکمه محاسبه عوارض کلیک کند.
4- کاربر روی دکمه چاپ فیش کلیک کند.
5- کاربر فرم هارا اسکن شده را ذخیره کند.
6- یک پیام جهت تاییدیه به کاربر نمایش داده میشود.
Postcondition :
 

ورود به نرم افزار :

در بدو ورود به نرم افزار کد کاربری، رمز ورود، آدرس IPسرور از کاربر پرسیده می شود، که در صورت اشتباه بودن رمز ورود یا کد کاربری یا آدرس IP اجازه ورود به نرم افزار به کاربر داده نخواهد شد. یا بعبارتی تنها کاربران مجاز، اجازه ورود به نرم افزار را خواهند داشت.
هر کاربر بنا به سطح دسترسی که برایش تعیین شده است پس از ورود به نرم افزار قادر خواهد بود به انجام امور موردنظرش بپردازد.
 

منوی ورود اطلاعات پایه                                                 
1-1 مشخصات گروه

در این قسمت اطلاعات گروه های شغلی ثبت می شود. جدید: به منظور ثبت یک گروه جدید نخست از منوی اطلاعات پایه زیر منوی مشخصات گروه را انتخاب نموده و پس از ظاهر شدن فرم روی کلید جدید کلیک نمایید و در پنجره مشخصات گروه، اطلاعات گروه موردنظرتان را وارد نمایید و در پایان کلید تایید را به منظور ثبت اطلاعات کلیک نمایید.
ویرایش: چنانچه در ثبت اطلاعات مربوط به یک گروه اشتباهی رخ داده باشد با استفاده از این امکان می توانید نسبت به تصحیح آن اقدام نمایید، روش کار به این صورت است که ابتدا رکورد حاوی اطلاعات مربوط به گروه موردنظر را انتخاب نموده و سپس کلید ویرایش را کلیک نمایید، در پنجرۀ ویرایش مشخصات گروه، اطلاعات مربوط به گروه انتخابی نمایش داده خواهد شد که درصورت نیاز قادر خواهید بود گزینه های موردنظرتان را تغییر دهید، پس از انجام تغیرات کلید تایید را به منظور اعمال تغییرات کلیک نمایید.
حذف: برای حذف گروه ابتدا رکورد مربوطه را انتخاب نموده و سپس کلید حذف را کلیک نمایید که پس از گرفتن تایید از کاربر اقدام به حذف رکورد موردنظر می نماید.
فیلتر: برای یافتن اطلاعات مربوط به یک گروه از جدول می توانید از این قسمت استفاده نمایید. فیلتر در این قسمت بر اساس کد گروه، نام گروه قابل انجام خواهد بود که پس از انتخاب گزینه موردنظر برای فیلتر و انتخاب یا تایپ مورد خواسته شده کاربر قادر خواهد بود رکورد موردنظرش را به سرعت بیابد، درصورتی که نیاز به مشاهدۀ همۀ گروه ها بود تنها با فشردن کلید مشاهده همه این امر قابل اجرا خواهد بود.
چاپ: برای گرفتن پرینت از اطلاعات مربوط به گروه ها از این قسمت می توانید کمک بگیرید، کلیه اطلاعاتی که در جدول قابل نمایش هستند در نسخۀ چاپی نیز لحاظ خواهند شد، که می توان بر اساس فیلتر تنها از گروه های موردنظر یا اینکه از تمامی گروه ها پرینت گرفت.

1-2 مشخصات اتحادیه ها

برای ثبت مشخصاتی از قبیل نام ، کد، نام مسئول ، آدرس و تلفن اتحادیه استفاده می شود.
در این نرم افزار امکان ثبت و بایگانی اطلاعات مربوط به اتحادیه ها وجود دارد که در این قسمت می توان نسبت به ثبت شان اقدام کرد.
باقی کلیدها کارایی شان مانند کلیدهای مشابه شان در فرم مشخصات گروه هاست.

1-3 مشخصات اصناف

در این فرم مشخصات اصناف مختلف تمامی اتحادیه ها ثبت می شود.
باقی کلیدها کارایی شان مانند کلیدهای مشابه شان در فرم های قبلی است.

1-4 مشخصات تعرفه ها

یکی از بخش های حساس و مهم ثبت تعرفه های صنوف مختلف درهر سال است ، که با توجه به آن عوارض محاسبه می گردد. از آن جا که این تعرفه ها با یک ضریب افزایش نسبت به سال های قبل تغییر می کند ، کاربرمی تواند با وارد کردن سال جدید و سال مبنا و در صد افزایش نسبت به سال مبنا در کادر پایین فرم و با کلیک بر روی دکمه" ایجاد کن" تعرفه های سال جدید را به سادگی محاسبه و در جدول ثبت کند.
باقی کلیدها کارایی شان مانند کلیدهای مشابه شان در فرم های قبلی است.

1-5 ضریب افزایش سالیانه

برای ثبت ضرایب افزایش سالانه ومحاسبه تعرفه ها از منوی اطلاعات اولیه زیر منوی ضریب افزایش سالیانه را انتخاب می کنیم.
کارایی بقیه کلید ها مشابه فرم های قبل می باشد.

منوی اطلاعات واحد ها
2-1 مشخصات کسبه

به منظور ثبت مشخصات کسبه بعد از انتخاب زیر منوی مشخصات کسبه از منوی اطلاعات واحد ها و ظاهر شدن پنجرۀ مشخصات کسبه، کلید جدید را کلیک نموده تا پنجره مربوط به ثبت اطلاعات ظاهر گردد، در این فرم اطلاعات عمومی، اطلاعات مالی و تصاویراطلاعات عمومی ومالی کسبه ، ثبت خواهند شد.
کلیدهای موجود در پنجرۀ فرم مشخصات کسبه:
جدید: به منظور ثبت کردن اطلاعات مربوط به کسبه جدید بر روی این دکمه کلیک نمایید.
ویرایش: تصحیح اطلاعات یک کسبه ثبت شده، برای انجام این کار پس از انتخاب رکورد مربوط به کسبه ای که قصد تصحیح آن را دارید کلید ویرایش را کلیک نموده تا پنجرۀ ویرایش مشخصات کسبه که حاوی اطلاعات مربوط به رکورد انتخابی است به نمایش درآید و سپس مواردی را که قصد تصحیح آنها را دارید، تغییر داده و در پایان کلید ذخیره را فشار دهید.در صورت منصرف شدن از تصحیح بر روی دکمه بستن کلیک نمایید.
حذف: حذف اطلاعات یک کسبه ثبت شده، که برای انجام این کار ابتدا از لیست روی رکورد مربوط به کسبه ای که قصد حذف آن را دارید کلیک نموده و سپس کلید حذف را فشار دهید.
فیلتر: برای یافتن اطلاعات مربوط به یک یا چند کسبه از جدول می توانید از این قسمت استفاده نمایید. فیلتر در این قسمت بر اساس ردیف ، تاریخ ممیزی،کد اتحادیه،کد صنف،نام مالک ، نام متصدی، فامیلی متصدی ،کد ملی، شماره موبایل، فرعی،ردیف،بلوک، حوزه، منطقه،تاریخ شروع،آدرس،شریک1،شریک 2 و توضیحات قابل انجام خواهد بود که پس از انتخاب گزینه موردنظر برای فیلتر و تایپ مورد خواسته شده کاربر قادر خواهد بود رکورد موردنظرش را به سرعت بیابد. ضمن این که کاربر می تواند فیلتر را به صورت هرترکیب دو تایی از این پارامتر ها بدست آورد، درصورتی که نیاز به مشاهدۀ همۀ کسبه بود تنها با فشردن کلید مشاهده همه این امر قابل اجرا خواهد بود.
چاپ: برای گرفتن پرینت از اطلاعات مربوط به کسبه از این قسمت می توانید کمک بگیرید، کلیه اطلاعاتی که در جدول قابل نمایش هستند در نسخۀ چاپی نیز لحاظ خواهند شد، که می توان بر اساس فیلتر تنها از کسبه موردنظر یا اینکه از تمامی کسبه پرینت گرفت.
محاسبه عوارض: برای محاسبه عوارض برروی این دکمه کلیک کرده که توضیحات کامل آن را در قسمت محاسبه عوارض می توانیدمشاهده کنید.
خروج: چنانچه از تصمیمی که گرفته اید منصرف شده اید، می توانید با فشردن این کلید انصراف تان را اعلام نموده و بدون انجام کاری فرم را ببندید.

2-1-1 اطلاعات عمومی کسبه

برای ثبت مشخصات کسبه مواردی از جمله اطلاعات عمومی ،اطلاعات مالی و در صورت وجود تصاویری از اطلاعات شخصی و فیش ها مورد نیاز خواهند بود ،و این نرم افزار قادر به انجام بایگانی دیجیتال می باشد.
برای درج اطلاعات عمومی در تب اطلاعات عمومی کاربر باید موارد خواسته شده از جمله تاریخ ممیزی،درجه کسبی، شماره پرونده،نام اتحادیه ،نام صنف،نام مالک، نام ونام خانوادگی متصدی ،نام مباشر،مشخصات شناسنامه ای متصدی،وضعیت پروانه،نوع مالکیت،وضعیت مکانی،نوع فعالیت،مجوز فعالیت ،تاریخ شروع ، تاریخ خاتمه ، تاریخ تمدیدو سایر اطلاعات را وارد کند.

2-1-2 ثبت اطلاعات مالی

با وارد کردن مبلغ بدهی قبلی ، مبلغ افتتاحیه،مبلغ بستانکاری وتسویه تا ابتدای سال در هنگام محاسبه عوارض مبالغ بدهی و افتتاحیه به مجموع عوارض اضافه و مبلغ بستانکاری از آن کم می شود.و با توجه به سال وارد شده محاسبه انجام خواهد شد.
کلید های موجود در تب اطلاعات مالی:
اسکن تصویر فیش: برای ثبت تصویر فیش واریزی عوارض بر روی این دکمه کلیک نمایید،پس از باز شدن فرم مربوط به اسکن تصاویر فیش را در اسکنر قرار داده و دکمه اسکن کردن را کلیک نموده سپس تصویر آن را با گزینهselect انتخاب کرده و تایید را برای ثبت کلیک نمایید،در صورت منصرف شدن از اسکن دکمه انصراف را انتخاب کنید.
حذف تصویر از لیست: با کلیک بر روی این دکمه پس از گرفتن تایید از کاربر تصویر فیش را از لیست حذف می کند.
ورود مشخصات فیش واریزی: به منظور ثبت کردن اطلاعات مربوط به تصویر فیش اسکن شده ،پس از اسکن تصویرفیش و تایید آن بر روی این دکمه کلیک نمایید،در صورتی که شما تصویری برای فیش اسکن نکرده باشید با پیغامی از شما درخواست اسکن تصویر فیش می شود و بعد می توانید مشخصات آن را وارد کنید.
چاپ نامه اتحادیه: به منظور چاپ نامه ای از طرف شهرداری به اتحادیه مربوطه مبنی برتایید پرداخت عوارض توسط کسبه بر روی این دکمه کلیک کنید،فرمی به عنوان ورود اطلاعات اولیه برای ثبت نوع نامه ، شماره نامه و شماره فیش با کلیک کردن بر روی تایید پیش نمایش نامه را مشاهده خواهید نمود که می توانید آن را چاپ نمایید.

2-1-3 تصاویر اطلاعات عمومی

برای بایگانی تصاویر اطلاعات عمومی کسبه از جمله تصویر مدارک شناسایی ، تصویر پروانه کسب وغیره بر روی این تب کلیک نمایید.
کلید های موجود در تب تصاویر اطلاعات عمومی:
اسکن تصویر جدید: برای ثبت تصویر پروانه کسب یا هر گونه مدرک شناسایی بر روی این دکمه کلیک نمایید،پس از باز شدن فرم مربوط به اسکن تصاویر فیش را در اسکنر قرار داده و دکمه اسکن کردن را کلیک نموده سپس تصویر آن را با گزینهselect انتخاب کرده و تایید را برای ثبت کلیک نمایید،در صورت منصرف شدن از اسکن دکمه انصراف را انتخاب کنید.
حذف تصویر از لیست: برای حذف تصویرپس از انتخاب رکورد مربوط به تصویر مورد نظر بر روی این دکمه کلیک نمایید، پس از گرفتن تایید از کاربر آن را حذف می کند.
ورود عنوان برای تصویر انتخاب شده: به منظور ثبت کردن عنوانی برای تصویر اسکن شده بر روی این دکمه کلیک نمایید و عنوان مورد نظر را وارد نموده و تایید را کلیک کنید.
کلید های موجود در پنجره فرم مشخصات کسبه:
ذخیره: به منظور ثبت و ذخیره کردن اطلاعات وارد شده کسبه بر روی این دکمه کلیک نمایید، تا بدین صورت تمامی اطلاعات عمومی و مالی وتصاویر مربوطه بایگانی شود.
بستن:در صورت منصرف شدن از ورود یا تصحیح اطلاعات بر روی دکمه بستن کلیک نمایید.
 

منوی تنظیمات

3-1 محل ذخیره فایل های اسکن شده
برای تعیین مسیری کنه فایل های اسکن ن محل ذخیره شوند، از منوی تنظیمات زیر منوی محل دخیره فایل های اسکن شده را انتخاب نمایید.به صورت پیش فرض این مسیر محل ذخیره فایل اجرایی خواهد بود که کاربر در صورت تمایل می تواند تغییر دهد.
3-2 ورود اطلاعات اولیه
به منظور ثبت اطلاعات اولیه برای استفاده در سر برگ نامه یا دیگر موارد زیر منوی ورود اطلاعات اولیه را از منوی تنظیمات انتخاب نمایید.این اطلاعات شامل نام شهرستان،منطقه شهرداری ، نام شهردار و غیره می باشد.

منوی محاسبات

4-1 محاسبه عوارض
مهمترین و حساس ترین بخش نرم افزار محاسبه عوارض می باشد. محاسبه عوارض برای موارد مختلف از جمله صدور ، تمدید، جابجایی منطقه ای، انتقال اسمی ، انتقال شغلی ، ابطال و تعطیلی پروانه کسب انجام می پذیرد.
طبق توضیحات ارائه شده در قسمت مشخصات فنی نرم افزار هر یک از این عوارض بر اساس یک فرمول خاص محاسبه خواهد شد.
محاسبه عوارض : ورودی عوارض مانده تا اخرسال
صدور: (60*واحد) +(تعداد ماه های مانده*واحد)
جابجایی: 2*(عوارض سال جاری)+(عوارض سال های قبل)
تمدید: (عوارض سال جاری) )+(عوارض سال های قبل)
انتقال شغلی : مابه التفاوت ورودی 2 شغل+ما به التفاوت عوارض 2 شغل+عوارض سال های قبل
انتقال : بدهی تا پایان همان سال + عوارض صدور
  شما می توانید شرایط محاسبه عوارض و نوع محاسبه را مشخص کرده و دکمه محاسبه را برای اعمال محاسبه طبق شرایط خواسته شده، کلیک نمایید.
محاسبه عوارض می تواند بر اساس شماره ردیف، کد اتحادیه ،کد صنف،درجه کسبی ، کد شناسایی، مشخصات عمومی کسبه و هر ترکیب ممکنی از این پارامتر ها انجام شود.
در قسمت مشخصات فیش مهلت پرداخت و شماره فیش صادره برای عوارض ثبت شده تا در زمان چاپ فیش بر روی آن درج شود.
در بخش محاسبه در فیلد تا تاریخ ، تاریخی را که عوارض تا انتهای آن تاریخ باید محاسبه شود ،وارد نمایید و سپس دکمه محاسبه را کلیک نمایید.
بدهی ها یا بستانکاری قبلی که در قسمت ثبت اطلاعات مالی در فرم ثبت مشخصات کسبه وارد نموده اید ، نیز در این جا محاسبه می گردد.
دکمه های موجود در فرم محاسبه عوارض:
چاپ: برای چاپ مشخصات عمومی کسبه پس از انتخاب رکورد مورد نظر از جدول بر روی این دکمه کلیک نمایید.
چاپ فیش: با کلیک بر روی این دکمه فیش واریزی عوارضرکورد انتخابی نمایش داده می شود ، که در آن عوارض از آخرین واریزی( با توجه به اطلاعاتی که در فرم مشخصات کسبه درتب اطلاعات مالی وارد نموده اید ) تا پایان تاریخ وارد شده برای محاسبه عوارض ،برای هر سال به صورت جداگانه مشخص شده و مجموع آن را به عنوان مبلغ کل واریزی نمایش می دهد.
و شما می توانید آن را چاپ نمایید.
محاسبه: با توجه به توضیحاتی که در بالا ارائه شد ، ( با تعیین شرایط محاسبه عوارض) با کلیک کاربر بر روی این دکمه عوارض محاسبه خواهد شد.
خروج: در صورت منصرف شدن از تصمیم یا قصد خروج از فرم پس از محاسبه بر روی این دکمه کلیک نمایید. 4-2 گزارش مبالغ واریزی
برای گزارش گیری از مبلغ واریزی در یک فاصله زمانی (بین دو تاریخ مشخص) از منوی محاسبات زیر منوی گزارش مبالغ واریزی را انتخاب نمایید و پس از انتخاب بازه زمانی دکمه تایید را برای محاسبه کلیک نمایید.
در صورت منصرف شدن دکمه انصراف را کلیک کنید.
 

منوی کاربری

5-1 تعریف/ویرایش کاربر
با استفاده از این قسمت می توان برای افراد مختلف، نام کاربری با سطح دسترسی های مختلف تعریف کرد ، تا هر کاربری بسته به نیاز به قسمت های خاصی از نرم افزار دسترسی داشته و اجازه ورود به قسمت های دیگر و ایجاد تغییرات در آن سمت ها را نداشته باشد. پس از انتخاب زیر منوی تعریف/ویرایش کاربر از منوی کاربری، و ظاهر شدن پنجرۀ زیر نخست کد کاربری که قبلا تعریف شده است یا بعبارتی معتبر است و قصد تغییر یا تنظیم سطح دسترسی را برایش نموده اید، را انتخاب نموده، و گزینه هایی را که می خواهید برای کاربر موردنظر فعال باشند را تیک دار کرده و در پایان به منظور اعمال تنظیمات کلید تایید را کلیک نموده تا اطلاعات ثبت و از این قسمت خارج شوید.
نکته: چنانچه قبلا برای کاربرانتخاب شده تنظیمات سطح دسترسی انجام شده باشد، تنظیمات قبلی پس از کلیک بر روی دکمه ویرایش، نمایش داده خواهند شد که شما قادر به اعمال تغیراتی بر روی آنها خواهید بود.
برای حذف یک کاربری هم با توجه به سطح دسترسی تعیین شده برای کاربر می تواند آن کد کاربری را پس از انتخاب از جدول و تایید کردن ، حذف کند.
5-2 خروج کاربر
برای خروج از نرم افزار پس از پایان کار یا به منظور ورود مجدد به نرم افزار از منوی کاربری زیر منوی خروج کاربر را انتخاب نمایید.

منوی پشتیبان

6-1 پشتیبانگیری
به طور یقین، می توان گفت این قسمت مهمترین قسمت یک نرم افزار محسوب می شود، و به کاربران محترم توصیه می شود که حداقل هر دو یا سه روزی یک دفعه از اطلاعات شان پشتیبان تهیّه نموده و در صورت امکان این فایل های پشتیبان را بر روی حافظه ای خارج از سیستم شان علاوه بر فایل های روی سیستم نگهداری نمایند، تا در صورت بروز هر گونه مشکلی اعم از سوختن هارد، فرمت شدن هارد و ... امکان بازیابی اطلاعات باشد. برای انجام این کار پس ازانتخاب زیر منوی پشتیبان گیری از منوی پشتیبان، مسیر مناسب را برای انتخاب محل ذخیره سازی فایل پشتیبان انتخاب نموده و صبرنمایید تا نرم افزار عملیات را انجام دهد و پیغام "پشتبان گیری با موفقیت انجام شد" را تایید نمایید.
6-2 بازگرداندن پشتیبان
همان طور که در توضیحات بخش پشتیبان گیری اشاره کردم ،در صورت بروز هر گونه مشکل شما قادر خواهید بود اطلاعات خود را بازیابی نمایید. برای این کار زیر منوی بازگرداندن پشتیبان از منوی پشتیبان انتخاب کرده و مسیرآخرین پشتیبان گرفته را انتخاب کرده و صبر کنید تا نرم افزار اطلاعات شما را بر گرداند.

منوی امکانات

7-1 تعویض عکس زمینه
به دلیل اینکه یکنواختی و تکرار کارها اغلب باعث خستگی و ... انسانها می شود، به این منظور تدبیری که در این نرم افزار اندیشیده شده است، این است که این امکان برای کاربران محترم وجود دارد که برای نرم افزار از تصویر دلخواه خودشان برای پس زمینه نرم افزار استفاده نموده و یا اینکه درصورت دلخواه آن را تغییر دهند. برای انجام این کار کاربران محترم می بایست پس از انتخاب زیر منوی تعویض عکس پس زمینۀ نرم افزار از منوی امکانات و ظاهر شدن پنجرۀبالا عکس دلخواه شان را انتخاب نموده و در انتها کلید Open را فشار دهند.
نکته: هر کاربر می تواند بنا به سلیقۀ خودش، تصویر پس زمینۀ نرم افزار یا بعبارتی تصویر صفحۀ اصلی را تنظیم نماید تا در هر بار ورود به نرم افزار تصویر موردعلاقه اش به عنوان تصویر صفحۀ اصلی نمایش داده شود. 7-2 تعویض پوسته
یکی دیگر از امکاناتی که برای جلوگیری از خستگی کاربر از محیط کاری ،در نرم افزار قرار داده شده است ،تعویض پوسته نرم افزار می باشد.پس از انتخاب زیر منوی تعویض پوسته از منو امکانات و باز شدن فرم زیر پوسته دلخواه خود را انتخاب نموده ودر انتها بر روی دکمه "بستن پنجره" کلیک نمایید.
 

منوی دستیار

دستیار با پیغام های مناسبی که در حین اجرا نرم افزار به کاربر می دهد، به وی در اجرای بهتر کمک خواهد کرد. کاربر می تواندبه دلخواه خود اعمال زیر را انجام دهد:
8-1 مخفی کردن/نمایش دستیار
8-2 بستن/باز کردن صدای دستیار

 

 

امکانات:

کاربر با استفاده از این نرم افزار ،قادر به انجام عملیات زیر خواهد بود:
تعریف اتحادیه ها و اصناف
ثبت مشخصات کسبه
ایجاد و ثبت تعرفه های تعیین شده هرصنف
عملیات مربوط به محاسبه عوارض
چاپ فیش عوارض و نامه اتحادیه
اخذ گزارش مبالغ واریزی و...

 

مزایا:

محاسبه عوارض اعم از عوارض صدور ، تمدید، جابجایی، انتقال شغلی ، انتقال اسمی ، ابطال و تعطیلی پروانه
قابلیت بایگانی دیجیتال اسناد از جمله تاییدیه آتش نشانی، نامه شهرداری ،فرم های اتحادیه و.......
ارسال مبلغ عوارض به صورت پیام کوتاه به متصدی صنف
چاپ نامه اتحادیه

 


جهت سفارش نرم افزار اینجا کلیک کنید.


سفارش پروژه

مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با دارا بودن ده ها نیروی متخصص آماده انجام انواع پروژه های زیر برای وزارت خانه ها ، سازمان ها ، شرکتها و اشخاص می باشد :

  • پروژه های تحت وب و ویندوز
  • طراحی سایت
  • فروشگاه اینترنتی
  • اپلیکیشن های موبایل
  • پروژه های مهندسی نرم افزار
  • طراحی بانک های اطلاعاتی
  • مشاوره 

برای سفارش پروژه اینجا کلیک کنید.

و یا با شماره 09120802196 ، 09129313358 به صورت تلفنی یا تلگرام پروژه خود را سفارش دهید.