#

معرفی مجتمع برنامه نویسی ایرانیان  
شرکت برنامه نویسی آرمان اندیش مهرنگار ایرانیان با همت گروهی از ‏متخصصین و مبتکرین برجسته و دارای سابقه‌ درخشان جهت انجام انواع پروژه های برنامه نویسی در سطح کشور در تاریخ 1391/5/16 تحت شماره 4455 و شناسه ملی 10360059100 به ثبت رسیده است.حوزه کاری و تخصصی این شرکت به شرح ذیل است:

 • برنامه نویسی مبتنی بر ویندوز
 • برنامه نویسی مبتنی بر وب
 • برنامه نویسی مبتنی بر موبایل
 • طراحی سایت
 • خدمات هاستینگ و ثبت دامنه
 • مشاوره در زمینه های برنامه نویسی و تولید نرم افزار
 • طراحی انواع بانک های اطلاعاتی در سطوح مختلف
 • طراحی و پیاده سازی انواع سیستم های تلفن گویا هوشمند
 • داده کاوی و انبار داده

 

برای مشاهده سایر محصولات شرکت کلیک کنید.

 

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت یکپارچه یعنی اینکه چند سیستم مدیریت در یک سازمان را کنارهم بگذاریم وبا هم کنترل ومدیریت کنیم. البته وجود ویا عدم وجود سیستم یکپارچه در یک سازمان بیشتر برای نماینده مدیریت واحد تضمین کیفیت وممیزان داخلی قابل لمس میباشد.

اﻣﺮوزه ﺑﺎ رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، اﮐﺜﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﻫﺪاﯾﺖ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎري  ﭘﯽ ﺑﺮده اﻧﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ و دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ، ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده و رﺿﺎﯾﺖ ﮔﺮوه و ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺻﺎﺣﺒﺎن   دوﻟﺖ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ،( و ﺳﻬﺎﻣﺪاران، ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران، ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ) رﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺧﻮد از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  اﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎص ﻫﺮﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪررﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪات، دوﺑﺎره ﮐﺎري ﻫﺎ، ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و  ...را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

دلایل استفاده از سیستم مدیریت یکپارچه

هرچند که ایده اولیه یکپارچه سازی سیستم های مدیریتی ، شباهتها و اشترکهای آنها با یکدیگر بوده است اما عامل جلو برنده و تقویت کننده این تفکر، مزایای فراوانی است که از پیاده سازی این سیستم ها بصورت یکپارچه عاید سازمانها می گردد. ازجمله:

1- صرفه جویی در زمان و هزینه :
این عمل(یکپارچه سازی ) به شکل بسیار چشمگیر و قابل ملاحظه ای، هزینه های عملیاتی و زمانی را از طریق کارکردهای مختلف کاهش می دهد .ازجمله این کارکرد ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 •  پرهیز از دوباره کاری: در صورت پیاده سازی یکپارچه این سیستم نیازی نیست که موارد مشترک بین آنها هربار و برای پیاده سازی هر سیستم بطور جداگانه انجام پذیرد.
 • استفاده بهینه از منابع: با برنامه ریزی یکپارچه متوان منابع موجود رابه خوبی مدیریت نمود.
 • دسترسی آسانتر به اطلاعات: در صورت وجود سیستم یکپارچه ، برای کسب اطلاعات مختلف، نیاز از خروج از یک سیستم و ورود به سیستم دیگر را از بین می برد.
 • ترکیب ممیزی های مختلف: با کمک یک سیستم یکپارچه می توان در زمان و هزینه های لازم برای انجام ممیزی های داخلی و یا خارجی " توسط شرکتهای گواهی دهنده" نمود. این عامل نقش بسیار موثری در پیشبرد ایده یکپارچه سازی سیستمها داشته باشد.

2- افزایش بهره وری:

به کمک یک سیستم یکپارچه ، می توان اثر بخشی و کارایی و در کل بهره وری سازمان را با توجه به نگرش واحد به این سه سیستم ، در مقایسه با استقرار مجزای آنها به کمک عوامل زیر کاهش داد:

 • به حداقل رساندن تضاد بین کارکردهای این سه استاندارد
 •  کاهش فعالیتهای اجرایی و اداری
 • کمک به تصمیم سازی و تصمیم گیری با توجه به ایجاد تصویری کامل از سازمان( ایمنی، کیفیت، محیط زیست)
 • حرکت در جهت رسیدن به مدیریت کیفیت فراگیر
 • حذف دوباره کاریها و آموزش ها و ارتباطات تکراری

3- بهبود سازمانی

در کل ، استقرار این سیستم یکپارچه ، باعث رشد و ارتقاء سازمان خواهد بود :

 • حرکت در جهت بهبود مستمر و رضایت مشتری در قالب سیستمی یکپارچه در سه مقوله ایمنی کیفیت و محیط زیست
 •  مشارکت فرا گیر پرسنل شاغل در تمامی زمینه های فعالیت سازمانی در سه مقوله و در قالب یک استاندارد
 •  گسترش و فرا گیر نمودن مباحث متعالی مدیریت کیفیت جامع

4- کاهش حجم مستندات:

یکی از مهمترین مزایای سیستم یکپارچه و یکی از قوی ترین اهرمهای افزایش رویکرد به یکپارچه سازی سیستمهای مدیریتی ، کاربرد قابل توجه این مدل در کاهش حجم مستندات و در نتیجه کاهش بسیار بالا در هزینه های عملیاتی است.
در مقایسه این سه سیستم به مواردی بر می خوریم که دقیقاً دارای یک ساختار و یک عملکرد هستند نظیر مستندات مربوط به کنترل سوابق و مدارک، آموزش ، ممیزی های داخلی، طرح ریزی ، خط مشی و ...
که می توان با ترکیب و تلفیق مستندات مربوط به این موارد و ایجاد سیستم مستندات یکپارچه حجم بسیاری از مستندات را کاهش داد .

معرفی تجربه های موفق در زمینه سیستم یکپارچه

 در این قسمت به معرفی تجربه های موفق در زمینه سیستم یکپارچه می پردازیم. این سازمان ها در سطح کشوری فعالیت می کنند . سازمان ها عبارت اند از :

سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات سازمان امداد و نجات کشور

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران یک سازمان غیرانتفاعی ایرانی و عضوی از نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر است و در داخل کشور ایران و در برخی موارد در دیگر مناطق جهان به فعالیت‌های امدادی و بشردوستانه فعالیت دارد. هلال‌احمر طبق وظایف بین‌المللی خود (کمیته بین‌المللی صلیب سرخ) باید در مواقع بروز بحران‌هایی نظیر سیل، زلزله و جنگ و غیره در داخل و خارج مرزها به امدادرسانی و خروج مصدومان و قربانیان این حوادث کمک کند. هلال احمر جمهوری اسلامی ایران دارای سازمان‌های زیرشاخه متعددی است که طیف گسترده‌ای از خدمات پزشکی، بهداشتی، آموزشی و امدادی را در بر می‌گیرند. سامانه های مرتبط در این سازمان که در سیستم یکپارچه گردآوری شده اند عبارت اند از :

 • سامانه داشبورد مدیریتی
 • سامانه کشیک
 • سامانه 112
 • سامانه اطلاعات مکانی
 • سامانه حوادث
 • سامانه تجهیزات
 • سامانه امداد هوایی
 • سامانه پیامک
 • زیرسیستم امدادگران
 • زیرسیستم پایگاه ها
 • سامانه اطلاعات تخصصی
 • سامانه مدیریت کاربران

سامانه جامع مرکز مدیریت اطلاعات و هماهنگی عملیات

سازمان مدیریت بحران،سامانه سما

فرآیند برنامه ریزی، عملکرد و اقدامات اجرائی است که توسط دستگاه های دولتی، غیر دولتی و عمومی پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات(مدیریت خطر پذیری) و مدیریت عملیات مقابله و بازسازی و بازتوانی منطقه آسیب دیده (مدیریت بحران) صورت می پذیرد. در این فرآیند با مشاهده پیش نشانگرها و تجزیه و تحلیل انها و منابع اطلاعاتی در دسترسی تلاش می شود به صورت یکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود از بحران ها پیشگیری نموده یا در صورت بروز انها با آمادگی لارم در جهت کاهش خسارات جانی و مالی به مقابله سریع پرداخته تا شرایط به وضعیت عادی بازگردد. سامانه های گردآمده شده در این سیستم عبارت اند از :

 

سامانه جامع راهیان نور کشور

سامانه جامع 096313 راهیان نور کشور، به منظور هدایت و حمایت از حضور زائرین و خادمین راهیان نور در یادمان های دفاع مقدس می باشد. وظیفه این سامانه جمع‌آوری منسجم اطلاعات در سرزمین راهیان نور و ارائه خدمات امدادرسانی، مشاوره، راهنمایی و دریافت انتقادات و پیشنهادات برای زائران کوی شهیدان است. زیر سیستم های سامانه راهیان نور کشور :

 

 • زیر سیستم اطلاعات مکانی (webGIS)
 • مرکز call center
 • زیر سیستم مدیریت یادمان ها
 • زیرسیستم اسکان ها
 • زیر سیستم آشپزخانه ها
 • زیر سیستم مدیریت تعمیرگاه ها
 • زیر سیستم مدیریت برنامه های فرهنگی
 • زیر سیستم تامین کننده های اسکان
 • زیر سیستم مدیریت مسئولین کشوری-لشکری
 • زیر سیستم خادمین
 • زیر سیستم راویان
 • زیر سیستم مدیریت اخبار

 همان طور که مشاهده می کنید در تمام سیستم ها، تعداد زیادی زیر سیستم که هر کدام می توانست در قالب یک سیستم جدا و با اطلاعات جداگانه ساخته شود در یک سیستم جمع آوری شده است و اطلاعات هر کدام با هم ارتباط دارند و این باعث می شود که حجم اطلاعات ذخیره شده خیلی کمتر شود و از تکرار اطلاعات جلوگیری می شود .

 

معرفی سامانه

منوی مدیریت کاربران

نحوه عملکرد و دسترسی کاربران به سیستم

با توجه به این که در اکثر نرم افزارها، نیاز به مدیریت کاربران و تخصیص سطوح دسترسی برای آن ها  وجود دارد ، یکی از اهداف طراحی این سامانه این است تا بتواند مدیریت کاربران و بررسی مجوزهای لازم برای دسترسی به قسمت های مختلف سامانه توسط هر یک از کاربران را مدیریت کرده و به هر یک از کاربران سامانه ، با توجه به سمت و وظایف آن ها دسترسی های لازم را داده  و همچنین مانع از دسترسی به قسمت های غیرمجاز شود. این سامانه دارای امکانات زیر می باشد :

 • ایجاد حساب کاربری برای اعضا
 • ثبت زیرسیستم ها
 • ایجاد گروه های کاری
 • تعیین سطوح دسترسی برای هر یک از گروه های کاری
 • تخصیص کاربران به گروه های کاری
 • امکان ارسال پیام  و دستورالعمل به کاربران
 • امکان ایجاد منو، زیر منو و حذف و اضافه کردن آن توسط کاربران

مدیریت کاربران  --> گروه های کاری و سطوح دسترسی

احراز هویت 
احراز هویت از طریق فرم ورود و با دریافت نام کاربری و رمز ورود کاربر انجام می شود. فرم ورود در برابر ربات ها مقاوم بوده و مانع از ارسال درخواست از طریق ربات می شود. برای این کار از تصویر امنیتی ( کپتچا ) و روش های تشخیص ربات مثل honeypot  استفاده می شود. در این روش فیلدی به صورت مخفی در فرم قرار داده می شود که باید خالی بماند و از آن جا که معمولا ربات ها تمام فیلدهای فرم را پر می کنند ، اشتباها آن فیلد را نیز پر کرده و در نتیجه می توان تشخیص داد که درخواست از طرف یک ربات ارسال شده است.
برای ارسال رمز کاربر در هنگام ورود و در سایر موارد مثل تغییر رمز ، نوسازی رمز و ... از روش های رمزنگاری کلیدنامتقارن مثل RSA  استفاده می شود. در این گونه رمزنگاری ها از دو کلید ، یکی برای رمزنگاری  (در کلاینت)و دیگری خارج کردن از رمز(در سرور) استفاده می شود. در نتیجه امکان رمزگشایی در صورت استراق سمع غیرممکن می شود.

گروه های کاری و سطوح دسترسی
نرم افزار تنها شامل یک بخش است و برای دسترسی به قسمت های مختلف آن نیاز به انواع مختلف حساب کاربری است و باید به صورت پویا با توجه به سطح دسترسی کاربری که از سیستم استفاده می کند ، منوها ، فرم ها و... را در اختیار وی گذاشته شده و همچنین مانع از دسترسی به قسمت های غیرمجاز شود. علاوه برای این در صورتی که نرم افزار به عنوان بخشی از یک سامانه بزرگتر باشد که هدف اصلی طراحی آن نیز همین است ، این امکان برای کل سامانه فراهم شده است تا کاربران فقط به قسمت هایی که مجوز دارند دسترسی داشته باشند.

قابلیت های این بخش

 • امکان ایجاد حساب کاربری برای کاربران جهت استفاده از نرم افزار
 • ثبت گروه های کاری : با توجه به زیرسیستم های تعریف شده می توان گروه کاری تعریف کرد و سطح دسترسی به هر یک از منوها و فعالیت های مجاز مثل ثبت ، ویرایش ، حذف و... را  برای گروه کاری به صورت پویا تنظیم کرد.
 • تخصیص کاربران به گروه های کاری و یا حذف از گروه کاری : می توان به هر یک از کاربران ، گروه های کاری متناسب با سمت و وظیفه هر یک ، تخصیص داد.
 • تعیین سطح دسترسی تا سطح فیلد
 • ویرایش اطلاعات کاربران و امکان مسدود سازی حساب کاربری کاربر
 • امکان تحصیص چند گروه کاری برای هر کاربر
 • رعایت موارد امنیتی ذکر شده ، هنگام ورود کاربران ، تغییر و نوسازی رمز ورود
 • قفل شدن سیستم ( خروج موقت ) در صورت عدم فعالیت کاربر در صفحه باز شده ( تشخیص فعالیت کاربر با حرکت ماوس و یا استفاده از صفحه کلید) . همچنین در صورتی که کاربر چند تب در مرورگر باز داشته باشد و در حداقل یکی از تب ها فعال باشد سیستم قفل نمی شود. در صورت قفل شدن سیستم ، کاربر نیاز ندارد نام کاربری را مجددا وارد نماید بلکه وارد کردن رمز ورود کافی است.
 • امکان مسدود سازی حساب کاربری کاربران

 

 

مدیریت کاربران --> زیرسیستم ها
نرم افزار این امکان را دارد، تا کاربری که مجوز لازم را دارد ، بتواند زیرسیستم ها و منوهای مورد نیاز خود را به صورت پویا ، نامحدود و تودرتو ایجاد نماید.

قابلیت های زیرسیستم ها

 • ثبت زیرسیستم با امکان قرار دادن آیکن ، تنظیم ترتیب نمایش  و عنوان انگلیسی برای استفاده در سایت های چند زبانه
 • ثبت منو و مشخص کردن زیرسیستم ، منوی والد ، ترتیب نمایش و عنوان انگلیسی برای استفاده در سایت های چند زبانه
 • امکان انتقال منو به زیرسیستم دیگر
 • نمایش زیرسیستم ها و منوها با توجه به سطح دسترسی کاربران
 • امکان  ثبت لینک های خارجی برای منوها و در صورت نیاز باز شدن لینک در خود سایت با استفاده از frame
 • امکان ثبت منوها به صورت تودرتو  و نامحدود

 

 

مدیریت کاربران  --> گزارش فعالیت کاربران
یکی  از قابلیت های اصلی  سامانه مدیریت کاربران، گزارش گیری از فعالیت های مختلف کاربران در بخش های مختلف نرم افزار می باشد. از جمله مواردی که اطلاعات مربوط به آن ذخیره می شود عبارت اند از : ثبت  ، ویرایش ، حذف و آپلود فایل.

 قابلیت های این بخش

 • ذخیره تمام فعالیت های کاربران
 • جستجو در داده های ثبت شده  و بایگانی و یا حذف داده های قدیمی  برای جلوگیری از حجیم شدن دیتابیس
 • ذخیره اطلاعات اتصال کاربر به اینترنت مثل مختصات جغرافیایی و IP
 • امکان ذخیره اطلاعات ذخیره شده در قالب فایل excel   و pdf
 • از آن جا که هدف اصلی طراحی سامانه مدیریت کاربران ، استفاده از آن به عنوان بخشی از یک سامانه بزرگتر برای مدیریت کاربران آن سامانه می باشد ، بخش گزارشگیری، امکان گزارشگیری از سایر بخش های اضافه شده به نرم افزار را هم دارد.

 

مدیریت کاربران -->  کاربران

در بخش مدیریت کاربران می توانید لیست کاربران را مشاهده کنید . این قسمت امکان فیلتر کردن کابران بر اساس نوع کاربری، نام کاربری و نوع همکاری وجود دارد .

قابلیت های بخش کاربران

 • امکان حذف، اضافه و ویرایش کاربران
 • فیلتر کردن کاربران بر اساس نام کاربری، نوع کاربری و نوع همکاری
 • امکان مشاهده تمام اطلاعات کاربر مورد نظر
 • امکان نوسازی رمز ورود
 • امکان حذف و ایجاد گروه کاری در صورت داشتن بالاترین سطح دسترسی
 • فعال و غیر فعال کردن کاربر
مدیریت کاربران  -->  پیام رسانی
یکی از بخش های مهم در نرم افزار ، پیام رسانی آن می باشد. که با استفاده از آن می توان نامه های اداری را تایپ کرده و ارسال کنیم .
قابلیت های پیام رسانی
 • ارسال پیام به یک یا چند کاربر
 • ارسال دستورالعمل مثل فرم ، نامه و... به کاربران
 • امکان پیوست فایل به پیام و دستورالعمل
 • امکان ثبت موقت پیام (پیشنویس)
 • امکان ارسال رونوشت به کاربران دیگر
 • امکان ارسال پاسخ برای پیام دریافت شده
 • امکان ثبت امتیاز برای پیام دریافتی
 • امکان مشاهده وضعیت خوانده / خوانده نشدن پیام توسط کاربران دریافت کننده
 • امکان انتقال به سطل زباله برای پیام های دریافتی
 • امکان چاپ پیام و دانلود فایل های پیوستی
 • امکان ارسال پیامک به جای ذخیره در صندوق پیام کاربر
مدیریت کاربران -->  تنظیمات ثبت اطلاعات پرسنل
 
 کاربران در این بخش می توانند تعیین کنند در هنگام ثبت اطلاعات پرسنل کدام اطلاعات وارد شود و کدام اطلاعات لازم نیست وارد شود . اطلاعات این بخش عبارت اند از :
 • اطلاعات شناسنامه ای
 • تلفن ها
 • آشنایی با زبان های خارجی
 • اطلاعات مالی
 • اطلاعات کاربری
 • اطلاعات تماس
 • اطلاعات تحصیلی
 • وضعیت نظام وظیفه
 • سایر اطلاعات

مدیریت کاربران --> تنظیمات صفحه ورود

بخش تنظیمات صفحه ورود، این امکان را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید ظاهر صفحه ورود را تغییر دهید. تغییرات این بخش شامل : عنوان، متن کپی رایت، تغییر لوگو و تصاویر پس زمینه می باشد که شما می توانید هر کدام از ان ها را به دلخواه خود تغییر دهید .

تجهیزات

تجهیزات یک سازمان و شرکت از مهم ترین قسمت سازمان است که در بیشتر سازمان ها، اساس کار بر پایه تجهیزات موجود در شرکت و سازمان می باشد. بنابراین داشتن اطلاعات دقیق و کامل از تجهیزات موجود امری مهم است . در سیستم مدیریت یکپارچه، سامانه ای مختص تجهیزات طراحی شده است که با استفاده از آن می توان اطلاعات تمامی تجهیزات را مشاهده کرد. با داشتن دسترسی لازم می توانید لیستی از تجهیزات را اضافه یا حذف کرد. در این سامانه، ما تجهیزات را به صورت دسته بندی شده و با عناوین خاص برای شما قرار داده ایم و کار شما برای ثبت ، جستجو و تمام فعالیت های لازم در بخش تجهیزات بسیار آسان شده است. 

سامانه مدیریت یکپارچه همه بخش ها و گریدهای را به صورت یک استاندارد خاص تعریف کرده است. برای وارد کردن تجهیزات، شما لازم نیست تمام تجهیزات و مشخصات آن ها را که مسلما لیست های خیلی بزرگ و وقت گیری هستند را به صورت دستی وارد کنید. طبق استاندارد تعریف شده در سیستم مدیریت یکپارچه شما می توانید با یک کلیک تمام اطلاعات خود را ثبت کنید. به این شکا که با زدن دکمه آپلود فایل اکسل، که از قبل تمام تجهیزات سازمان را در ان ذخیره کرده بودید، این اطلاعات وارد سامانه تجهیزات شده و به طور خودکار در گرید مربوطه قرار می گیرد. در زیر تمام امکانات و قابلیت های سامانه را به طور کامل توضیح می دهیم .

در ابتدا زیر منوی تجهیزات را مورد بحث قرار می دهیم :

تجهیزات --> دسته های تجهیزات

در بخش دسته بندی ها، تمام تجهیزات به صورت دسته بندی شده براساس ماشین آلات سبک و موتوری، ماشین آلات سنگین، کشتی و تجهیزات دریایی، تجهیزات ارتباطی، مخابراتی و ناوبری ، تجهیزات اردوگاهی، امداد و تجهیزات و ...  در اختیار شما قرار می دهید. سیستم یکپارچه باز هم تمام اطلاعات را به صورت یکپارچه در دسترس کاربرانی که سطح دسترسی لازم را دارند، قرار می دهد. کاربران می توانند هر کدام از دسته بندی ها را که بخواهند حذف و اضافه و ویرایش کنند. امکان این وجود دارد که از لیست اطلاعات فایل خروجی در قالب انتخاب شده، تهیه کنید و یا خروجی را چاپ کنید. همچنین شما کاربران عزیز می توانید در هنگام خروجی گرفتن، مشخص کنید که کدام ستون ها در خروجی باشد.

در تمام سازمان ها مسلما لیست تجهیزات در یک فایل با قالب مشخص ذخیره شده است. برای وارد کردن اطلاعات به سامانه تجهیزات لازم نیست که تمام اطلاعات را به صورت دستی و از اول در سامانه وارد کنید، ما این امکان را در سامانه فراهم آورده ایم تا با زدن دکمه آپلود فایل، فایل مورد نظر را وارد کنید و اطلاعات فایل در قالب مشخص و در گرید های استاندارد قرار می گیرند به همین راحتی! تمام تلاش ما در طراحی و پیاده سازی این سیستم، ساخت سیستمی است که در وقت و هزینه شما که از مهمترین موارد هستند صرفه جویی کند.

یک بخش مهم و البته جالب دیگر که در این سامانه فراهم آمده است، شخصی سازی تنظیمات می باشد. در این بخش شما می توانید تعداد رکورد های نمایش داده شده در یک صفحه را به صورت دستی تعیین کنید. همچنین می توانید از بین قالب های زیادی که در اختیارتان قرار گرفته است، قالب مورد نظر خود را برای گرید ها انتخاب کنید. بخش دیگیری که در این بخش برای شما در نظر گرفته شده، تنظیم ترتیب چینش و ستون های قابل نمایش می باشد که می توانید در این بخش تعیین کنید که کدام ستون ها قابل نمایش باشند و کدام ستون ها نمایش داده نشوند.

تجهیزات --> عناوین تجهیزات

در سامانه تجهیزات و در زیر منوی عناوین تجهیزات، برای کاربرانی که سطح دسترسی این بخش را در اختیار دارند، امکانی فراهم آمده است تا بتوانند عنوان تجهیزات موجود در سازمان را به همراه دسته بندی که در آن قرار دارند، مشاهده کنند و روی آن عملیاتی از جمله حذف، اضافه و ویرایش کردن تجهیزات را انجام دهند. کاربران می توانند از منوی بالا دسته بندی مورد نظر را انتخاب کرده و تجهیزات موجود در آن دسته بندی را مشاهده کنید. همچنین امکان جستجو بر اساس عنوان تجهیزات نیز وجود دارد.

از دیگر قابلیت های دیگر تعبیه شده در این زیر منوی عبارت اند از :

 • امکان ثبت عنوان جدید
 • چاپ خروجی از لیست عنواوین تجهیزات
 • حذف همه تجهیزات
 • امکان آپلود فایل اکسلی که اطلاعات در آن ذخیره است . با استفاده از این امکان دیگر لازم نیست وقت زیادی را صرف ثبت تک تک تجهیزات کنید .
 • در صورت گرفتن خروجی، امکانی وجود دارد تا بتوانید ستون های مورد نظر برای گرفتن خروجی را تعیین کنید.

 

 برای مشاهده سایر محصولات شرکت کلیک کنید.

 

سفارش پروژه برنامه نویسی

مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با دارا بودن ده ها نیروی متخصص آماده انجام انواع پروژه های زیر برای وزارت خانه ها ، سازمان ها ، شرکتها و اشخاص می باشد :

 • پروژه های تحت وب و ویندوز
 • طراحی سایت
 • فروشگاه اینترنتی
 • اپلیکیشن های موبایل
 • پروژه های مهندسی نرم افزار
 • طراحی بانک های اطلاعاتی
 • مشاوره 

برای سفارش پروژه اینجا کلیک کنید.

و یا با شماره 09120802196 ، 09129313358 به صورت تلفنی یا تلگرام پروژه خود را سفارش دهید.

بسته آماده ربات های تلگرام

عضویت در کانال تلگرام