همایش ملی توسعه اشتغال و کارافرینی در صنایع دستی

همایش ملی نظم و امنیت

انجمن هسته ای ایران

همایش ملی زرشک و عناب

همایش بین المللی ترانزیت و توسعه ومحور شرق